Ny skatepark, fullskala kunstgrasbane og mer til kommer på plass

H, Sp, Krf, Frp, MDG, SV og Ap er etter flere forhandlingsrunder enige om handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett 2023. Venstre er eneste parti som ikke er med.

Dette blir slik den nye skateparken kommer til å se ut, vegg i vegg  med sandvolleyball-banene. Det er planlagt oppstart i 2024.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

RANDEBERG-BUDSJETTET: Ny skatepark i 2024 og ny fullskala kunstgrasbane er to ting som er med i de neste års budsjett for Randaberg kommune. Det er H, Sp, Krf, Frp, MDG, SV og Ap som har jobbet fram budsjettet.

– I likhet med kommunedirektørens innstilling legger vi opp til økt overskudd og redusert lånegjeld. Eiendomsskatten er redusert marginalt, heter det i en pressemelding.

Videre heter det:

«Vi viderefører siste års satsinger på nærmiljøanlegg og fokus på folkehelse. Vi gir frivillige lag og organisasjoner gratis bruk av kommunens lokaler, avsetter penger til møteplasser og tilbud til ungdommene, utvikler Frivillighetens hus, bygger ny fullskala kunstgressbane på Myrå 2, planlegger og finansierer ny skate- og aktivitetspark ved sentralidrettsanlegget».

Prislappen for ny fullskala kunstgrasbanen ved Myrå 2 skal være på 10 millioner kroner, mens det skal brukes 7,5 millioner kroner på nye skatepark, vegg i vegg med de fire sandvolleyballbanene ved Randaberghallen.

– Disse satsningene, samt det allerede mangfoldige arbeidet innenfor idrett, kultur og frivillige lag og organisasjoner, vil bidra til bedre bomiljø, bedre folkehelse, redusert utenforskap og ensomhet, heter det.

Det er mye mer enn det idrettslige og fritidsaktiviteter som er med i det nye budsjettet.

* Vi styrker Familieenheten slik at den kan fokusere ytterlig på tidlig innsats til barn og unge.Familieenheten skal gi hjelp til familier på alle stadier i barns oppvekst og bidra til at det gis rett hjelp tidligst mulig.

* Kommunen leverer i dag mat til barnehager, skole, sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap ogkommunehuset. Vi vil derfor ha en sak på samlokalisering av disse tjenestene til et storkjøkken.Da vil man kunne slå sammen ressursene til en mer effektiv drift og alle vil få levert god og hjemmelaget mat hver dag.

* Om reiseliv vil vi ha en sak vedrørende arbeidet med reiseliv og hvordan kommunen sammen med næringslivet og regionen kan jobbe mer systematisk for å fremme reiseliv og verdiskapning.

* Vi vil ha en sak om mulighetene for at Randaberg kommune, i samarbeid med andre kommuner, kan etablere spesialiserte sykehjemsplasser og omsorgsboliger for døve, hørselshemmede og døvblinde i vår region. Tilbudet skal være for de som har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig, og som samtidig vil ønske å bo i et miljø der de lettere kan kommunisere med andre beboere og de som jobber der.

Det er mye som skal legges fram, i formannskapsmøte torsdag morgen.

* Norge ligger på bunnen av en dyster statistikk om drukning. I Norge drukner folk dobbelt så ofte som i Sverige og fem ganger så ofte som i England. I Randaberg har vi kystlinje på trekanter i tillegg til Hålandsvannet. Derfor ber vi om en sak en sak med forslag til å gjennomføre aktiviteter for vanntrygghet og svømmetrening i sjø for innbyggere i Randaberg. Aktivitetene skal være spesielt rettet mot innvandrere og barn og unge

* Grusbanen ved Randaberghallen ligger brakk og vi ønsker at banen skal bli benyttet til glede for innbyggere. Vi ber av den grunn at det legges frem en sak som belyser eventuelle muligheter.

* Vi ber kommunedirektøren sammen med de andre eierkommunene ta en grundig gjennomgang av spesielt IVAR’s økte kostnader og Rogaland Brann og Rednings betydelig økte leiekostnader til nye brannstasjoner.

* Vi vil be om en sak med mål om innføring av ny modell for differensiert renovasjonsgebyr, gjennom for eksempel en grunnpakke og en variabel del ut i fra antall tømminger og mengde avfall.Vi ber om en sak om mulig plassering av et hundelufte-område.

* Kommunestyret har i tidligere satt fokus på tilbud for ungdom i landsbyen. Vi setter av 200 000i 2023 til ungdomstilbud. I denne sammenheng ber vi kommunedirektøren legge frem en sak som belyser ungdomstilbud sett i sammenheng med U59 for en samkjøring. Saken fremleggesfor Ungdomsrådet, HNK og kommunestyret.

* Kommunen er forsinket i forhold til vår planstrategi med å revidere boligsosial handlingsplan.Vi trenger en oppdatert boligsosial handlingsplan som viser hvilke behov kommunen har for ulike type boliger i framtiden. Vi har god erfaring med leie-eie modellen på Vestre Goa. Er dette en type boliger som vi trenger flere av?

* Vi skal utvikle en stor sentrumstomt på Harestad og trenger denne planen som et grunnlag i arbeidet.Vi vil derfor prioriterer å revidere boligsosial handlingsplan for Randaberg i 2023.Ryggstranden båtforenings inngåtte leieavtale skal ikke indeksreguleres før de øvrigekommunale båthavner har blitt regulert og leieavtaler er signert med kommunen

* Vi vil avsetter ekstra midler i tillegg til skolens egne midler for å sikre å opprettholde leirskoletilbudet i Randaberg.

Publisert: