Coop-utbygging: — Vi anbefaler ikke bruk av kulvert

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Asplan Viak anbefaler å ikke å videre med kulvert i forbindelse med sentrumsplaner.

UTBYGGINGSPLANER: Coop Mega har planer om å bygge ut, noe de har hatt i noen år. Planene er tatt fram igjenog tidligere denne måneden sa Kommunalplanutvalget ja til en prinsippavklaring.

Det ble også tatt med om å ta videre for å se på muligheten for or en kulvert - i stedetfor dagens to veitraseer rundt tomten.

Det anbefales ikke. En slik løsning vil gjøre enkelte gateløp i sentrum fri for biler men genererer en del andre problemstillinger hvor det kan være utfordrende å finne god løsninger på.

Det er blant annet arkitektkontoret Brandsberg-Dahls AS som har sett mer på dette og kommet med sitt.

— Vi er blitt bedt om å se på to alternativer til Asplan Viaks forslag til kulvertplassering i. Randabergveien. Begge alternative plassering medfører klare utfordringer; Nedkjøring i Vistnesveien vil skape en 80 m fysisk og visuell barriere mellom torget og Coop-tomten. En evt nedkjøringsrampe ved kommunehuset kan ikke trekkes nærmere Coop, siden den da vil stenge Kyrkjeveien mot sentrum (hvor det ligger kommunal infrastruktur under bakken). Ved denne løsningen vil veibanen under Coop-tomten gå på skrått mot Vistnesveien . Størrelse på veibanen og krav til avkjørsler under kulverten vil ta det meste av plassen under terreng så det blir lite plass igjen til parkering. Man må i så tilfelle løse parkering et annet sted i sentrum, heter det det.

Videre heter det at oppdragsgiver sier det ikke er økonomisk forsvarlig for byggeprosjektet og utviklingen av Coop tomten om kostnader ved en slik kulvert løsning skal transporteres til utbyggingsselskapet.

— Dagens ustabile markeder med tanke på kostnadsøkninger, leveranseutfordringer kombinert med salgstakt gjør en slik utbygging krevende nok uten denne svært store (og ifg Asplan Viak uforutsigbare) utgiftsposten kommer som tillegg.

Det menes også at med en utbyggingsperiode på 2–3 år uten butikkdrift vil føre til at prosjektet ikke er gjennomførbart.

— Oppdragsgiver ønsker avslutningsvis å påpeke en av konsekvensene ved den alternative plasseringen av nedkjøring til kulvert fra Vistnesveiens østside; Som en del av utbyggingsprosjektet for Coop-tomten er det
planlagt et stort og sørvest-vendt plassrom som knyttes visuelt og praktisk til dagens torg. Med en 80 meter lang åpen veikulvert med støttemurer langs hele torget i Vistnesveien mister man både den visuelle og fysiske
forbindelsen mellom torget og det planlagte plassrommet. Torget vil dessuten bli avspist da et slikt veigrep tar langt større plass enn dagens veiføring og vil virke mot sin hensikt om å gjøre Randaberg sentrum bilfri.

Denne saken kommer opp for Kommunalplanutvalget i midten av måneden. Skal kommunen gå videre med dette, så vil det kreve en konsekvensutredning.

Publisert: