Kort oppsummert

  • Kommunestyret skal vurdere en klage på en plan om å bygge et 175 meter langt fortau langs Bøveien.

  • Klagerne, lokale innbyggere, hevder at fortauets bygging vil inngripende påta deres private eiendommer og forstyrre deres parkeringsløsninger.

  • I tillegg til disse bekymringene hevder klagerne at beslutningen undervurderer den betydelige investeringen mange har lagt i å oppgradere sine utendørs eiendommer.

  • Med klagen søker innbyggerne å innlede diskusjoner med deres lokale politikere før kommunestyremøte finner sted.

  • Dette er viktig fordi det berører en balanse mellom offentlige forbedringer og individuelle rettigheter.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

MØTE: Det er engasjerte beboere ved Bøveien som ennå setter sin lit til at man skal si nei til et 175 meter langt fortau på den ene siden av veien. Flere blir berørt - og i saken er det klagen som skal tas opp. Berørte naboer klager på at de mister hage og biloppstillingsplasser og at det gjøres store inngrep på private eiendommer.

Kort fortalt så mener kommunedirektøren at momentene som kommer, er vurdert gjennom planprosessen. Derfor er innstillingen at klage avvises og at man sender det videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

– Vi regner ikke vår sak som avsluttet og tapt og skal jobbe på videre. Vi mener vi har mange gode forslag og innspill i henhold til illustrasjoner og skisser som kan brukes til videre utforming og endringer, for å få dette utført etter gjeldende lover og regler for veinormer og trafikk sikkerhet, sier Sigurd Ellingsen, også på vegne av Sveinung Hope og Svein Kåre Eidsnes.

Politisk har det ikke vært mye motstand mot dette - for i møtene som har vært, har det stort sett vært enighet. Da saken var oppe i forrige uke ble det nytt flertall, men noe mer diskusjon enn det har vært.

Men er det da ikke slik at hvis lokalpolitikerne har den informasjonen de har, så er dette noe som egner seg som en god løsning?

– Det virker som om partier, blant dem Høyre og enkelte andre ikke helt tar innover seg hvor stort inngrep det er på den enkeltes råderett over egen eiendom, og hvor stor betydning dette har for våre private opparbeida gårdsrom og hager. Høyre går så langt som å kalle dette fortauet for en gladsak på kommuneplanutvalget sitt møte. Det er i hvertfall ingen gladsak for oss involverte, på langt nær. Alle som har kommentert dette forslaget om fortau i Bøveien, og alle vi har snakket med på vår vei, mener dette virker helt meningsløst med fortau på begge sider, spesielt når det har så store negative innvirkninger på våre private eiendommer.

Ellingsen forteller videre:

– Flere av eiendommene har for noen år tilbake oppgradert uteområde mot Bøveien betraktelig, for betydelige summeR. Vi snakker da flere hundre tusen kroner per eiendom. Beleggningsstein, oppgrusing, drenering, beplanting og anleggelse av parkeringsplasser.

Videre også montering av støy og innsynsskjerming i form av gjerder og beplanting og jordvoller.

– Hadde vi vist at hagene skulle raseres, så hadde vi ikke lagt ned masse penger og egeninnsats i å opparbeide disse arealene.

Sigurd Ellingsen er en av dem som blir berørt ved et 175 meter langt fortau langs Bøveien. Foto: Arkivbilde

Før kommunestyret samles i neste uke er det også gruppemøter. Der skal representanter fra beboere møte opp, for de nekter å gi seg uten kamp.

– Vi håper å få komme i kontakt med politikerne våre og vi har nå avtale i forbindelse med gruppemøtene. Der ønsker vi å få fremlagt vår sak for å vise hvor stor inngripende dette vil ha for flere av eiendommene. Det går nemlig mye mer til bortfall av noen av eiendommene enn det som kommer frem av tegninger fremlagt av fylke og kommunen.

Ellingsen avslutter med en historie fra mange år tilbake.

– I 1987 da jeg bygget mitt hus var det komplett umulig å få innkjørsel/utkjørsel rett ut i Bøveien fra min eiendom. Jeg måtte kjøpe en stor del av naboens eiendom langs Bøveien for å få lov til å begynne å bygge på eiendommen, noe som utsatte byggeprosessen i nær ett år, men i tillegg måtte det være en stor og god svingradius på 11 meter for å komme ut på riktig side av veien ved utkjøring opp mot sentrum. Dette er plutselig ikke gjeldende lenger, og helt glemt når kommunen nå har bestemt at fortau er lurt på begge sider. Da er det fullt mulig å kjøre rett ut i Bøveien, i tillegg også krysse fortauet, og at jeg må kjøre ut på feil side av veien. Nei, for 38 år siden var det mye mindre trafikk, mye mindre gående og syklende, da var dette umulig å få til, men nå går det veldig bra.