AVSLAG: Kommunen svarte ikke på ett år, men lovet svar denne uken til en hytteeier ved Vistnesvågen.

Vedkommende hadde søkt om et tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven som omfattet et tilbygg til fritidsbolig. Vedkommende søkte dispensasjon etter § 19-1 fra Kommuneplan 2018-2030.

Mannens advokat engasjerte seg i saken - og sendte nylig brev til kommunen. I brevet gikk det fram at han var klar for å ta saken videre til Statsforvalteren.

En av grunnene var at Randaberg kommune ikke hadde svart på henvendelse som kom for ett år siden.

Da kommunen ble gjort oppmerksom på dette, gikk det imidlertid fort for seg med å svare.

Svaret er altså et avslag . I svaret fra kommunen går det blant annet fram at det er tre parseller på fritidseiendommen. Tiltakshaver ønskert å oppføre tilbygg til fritidsboligen i form av en «utestue» i glass i forlengelsen av nåværende stue.

Noe av begrunnelsen er denne:

— Hensynene bak Kommuneplan 2018-2030 (planid. 2015002) er å skape forutsigbarhet og gi tydelige rammer for utforming av nye tiltak. Formålet m e d § 12.3 er å gi tydelige rammer for størrelse og utforming på fritidsbebyggelsen ved Vistnesvågen. Kommunen har en restriktiv holdning til å dispensere fra vedtatt kommuneplan, inkludert bestemmelser om størrelse på fritidsbebyggelse.

Videre heter det:

— Kommuneplanen er blitt til gjennom en omfattende prosess med medvirkning fra innbyggere, folkevalgte, myndigheter og andre berørte parter. Innvilgelse av dispensasjoner fra kommuneplanen, kan bidra til at kommuneplanen blir svekket som styringsverktøy.