MØTE: – Tilsyn og påvirkningsarbeid er noe av det viktigste vi jobber med. Vi har hatt og kommer fortsatt til å ha et et sterkt engasjement for funksjonshemmende, som blant annet denne saken dreier seg om. Vi har dog ikke gått så dypt inn i en sak som dette tidligere, så for oss er dette også noe læring vi tar med oss videre. Etter at vi er ferdig her skal vi skrive en rapport som også skal brukes for andre kommuner.

Det sa Likestillings og diskrimineringsomdud Bjørn Erik Thon innledningsvis da han og andre møtte kommunen i dag i anledning flytting fra tre bofellesskap på Randaberg.

Kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande startet sin presentasjon på vegne av kommunen.

– Jeg er sikker på at vi har samme mål og intensjoner. Vi skal sørge for gode tjenester for våre innbyggere. Vi skal høre på dem som roper høyt og på dem som ikke roper. I denne saken er det noen som har ropt høyt.

Sortland Sande tok seg så gjennom det som hun sa at denne saken IKKE dreier seg om. Det gjelder blant annet det som har vært sagt og snakket om, nemlig innsparing.

Kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande. Foto: Per Thime

Hun snakket blant annet om det som har med bemanning å gjøre.

– Det er ikke tilstrekkelig kompetanse. Det må fra kommunens side gjøre noe med komtetansen i Dalveien og Sentrum bofellesskap. Vi må få vernepleiere og sykepleiere inn for å få mer kompetanse på plass.

Ombudet stilte spørsmål rundt dette med kompetanse, med utgangspunkt i bofellesskapet i Dalen.

– Vi ønsker flere fagarbeidere, det er få fagarbeidere. Helsefagarbeidere og andre ansatte, gjerne ufaglærte, gjør en god jobb, men vi ønsker mer veiledning fra for eksempel vernepleiere. Når det blir planlagt flytting vil det være større ressurser å bruke - i et større bofellesskap på Vistestølen.

Sortland Sande fortsatte med å snakke om det som har med rekruttering å gjøre.

– Det er vanskelig å rekruttere fagpersoner til stillinger i små bofellesskap. Vi jobber med ulike tiltak for å få dette til, men vi vet også at det generelt er vanskelig å rekruttere innen denne andre steder. Det er også søkt etter medarbeidere, men vi ser dessverre at noen slutter etter kort tid.

Kommunalsjefen fortsatte og tok for seg det kommende bostedet, Vistestølen. I 2004 ble det bygget som et bofellesskap, men ble etter hvert endret til et sykehjem fra 2004.

Da Randaberg helsesenter ble klart, ble det også flytting fra Vistestølen.

– Det gikk veldig bra og må kunne sies å ha vært en suksess.

Hun tok også for seg det som har med historien til boliger i Dalveien og sentrum . Det er anmerkninger fra Arbeidstilsynet i Dalveien og boligen i sentrum er midt i ny sentrumplan.

Etter dette dreide det seg noe om involvering fra hvem og hvordan de ble hørt.

– I forkant av at saken ble lagt fram siste gang, ble de ikke involvert. Vi brude ha involvert på en bedre måte. Det beklager jeg virkelig. Vi opplevde at beboere i sentrum ikke hadde behvor for å flytte, for de trivdes godt. Likevel burde de berørte vært involvert og ting burde vært drøftet. Pårørende og verger burde vært involvert tidligere, det er helt klart.

Ombudet hadde oppfølging, men hadde ikke spørsmål rundt det med beklagelse fra kommunalsjefen. Det tok de til etterretning og gikk ikke dypere inn i det.

Foto: Arkivbilde

Kommunalsjefen fortalte mer om Vistestølen og at pårørende også er orientert og vist tegninger. Inntrykket var at de likte hva de hørte om tegninger, skisser og bilder om hva som er planen videre. Så sa hun også at ved boligene er det brukere som er veldig knyttet til både hverandre og der de i dag bor både i Dalveien og sentrum bofellesskap.

Anledning til å velge bosted er viktig.

Videre dreide en del av møtet seg om anledning til å velge bosted, som bildet over viser.

– Denne saken ble klaget inn til Statsforvalteren om vi hadde ivaretatt artikkel 19. Vedtaket som kom tilbake viste at det var et lovlig fattet vedtak, sa Sortland Sande.

På den bakgrunn mente kommunalsjefen at kommunen gjorde det korrekte.

Videre snakket hun om ønske fra det som har med individuell tilrettelegging.

* Den enkeltes ønske og vilje er godt kjent gjennom tett kontakt

* Ønske å bo sammen med de som ønsker

* Ønske om at trygge og ansatte skal være med videre

* Alle verger er invitert med i detaljplanlegging om plassering

* Alle verger er invitert med til individuelle samtaler med kommunalsjef/virksomhetsleder

– Ja, vi kom skjeivt ut på hoppkanten, men vi har vært mye mer på ballen etter det, sa Sortland Sande.

Man lurte så på hvordan personer som bor ved stedene skal involveres.

– Dette er på individuelt nivå og alle verger er invitert med når vi skal snakke om når hver person skal være involvert. Vi har valgt foreløpig å ikke involvere beboere ennå, men vi er i tett dialog med verger. Den enkelte beboer vil være involvert når den tid kommer, sa virksomhetsleder Dorethe Jensen.

Det kom samtidig fram at det ikke blir flytting før tidligst i januar 2024.

Foto: Per Thime

– Er hovehensikten med denne planen å få fram hvor bra dette er for de pårørende, spurte Bjørn Erik Thon.

– Vi ønsker et godt samarbeid og ikke konflikt i det hele tatt med pårørende. Fellesmøtene oppleves positive, sa Jensen.

Det legges opp til både en øvelse og prosses i denne perioden.

– Vi snakker fram, lager det fint og samtidig vet vi at dette med fellesrom er viktig for dem som jobber i Dalveien, sa Sortland Sande.

Thon mente at viktigheten av å lytte til beboeres ønsker var noe av det viktigste.

– Vi har hørt at de trives der de i dag bor. De har det godt, sies det.

Kommunalsjefen sa at den ene boligen skal rives og den andre er sliten og moden for noe mer. I tillegg skal det opp annen bolig der for unge personer med funksjonshemming.

– De to bofellesskapene vi snakker mest om i sentrum og Dalveien er utslitt av de tre bofellesskapene. Sagt at vi skulle tatt vare på dem, så ville det ført til at beboere uansett ville måtte flytte i en periode mens boligene pusses opp. Vistestølen skal gi samme rammer som de har i dag, men vil også kunne gi bedre forhold - også for ansatte som i dag ikke har et sted hvor de kan ta seg fem minutter alene, sa ordfører Jarle Bø.

Foto: Per Thime

Etter dette ble det også innspill og kommentarer fra lokalpolitikere som var til stede på møte. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var representert ved blant annet leder Espen Nedrebø (H) og Walter Raustein (Frp).

Begge var enig i at rådet også burde vært involvert tidligere i prosessen enn de ble.

Siden ble det snakk om dette med å bo sammen med dem man bor med i dag.

– Finnes det alternativ plan?

– Alle kan velge hvor de vil bo, men i dag har vi ikke direkte kontakt om dette. Alle har selvsagt krav om hjelp og vi som kommune følger eventuelt opp. Det er begrenset med muligheter for selvmedvirkning fra beboere. Vi snakker med ansatte og verger, men dette er ikke aktuelt nå. Dette har også noe med å sjerme dem for uroen det kan gi, sa Dorethe Jensen, virksomhetsleder.

Dette er skisser fra nye Vistestølen som etter planen skal står ferdig i januar 2024. Foto: Per Thime

Som en oppsummering fra dagens første møte slo kommunalsjefen fast at Vistestølen blir et bedre bosted for beboere enn det som er dagens bosted.

Likestillings- og diskrimineringsombudet sa som avslutning på denne delen at det ikke var nødvendig med befaring på Vitestølen, de hadde sett utsiden i går og fikk sett skissene innvending på dagens møte.