150 meter skal få to kjørefelt - kommunen søker innspill

Det er planlagt en bedre busstrasé i deler av Torvmyrveien, mellom Fjellheimveien og Hagafjellveien.

Det er i dette området på Grødem man har planer om å gjøre det bedre for kollektivtrafikken.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

REGULERINGSARBEID: I den forbindelelse har Randaberg kommune lagt ut mer informasjon om detaljreguleringsplan for det aktuelle området.

Det er Multiconsult som varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering av det som er et kollektivtiltak.

Hensikten med planen er å utbedre busstrasé langs deler av Torvmyrveien. På strekningen fra Fjellheimveien til Hagafjellveien er det opparbeidet kun et kjørefelt og det oppstår en del forsinkelser når busser må vente på passering langs strekningen på ca. 150 meter.

– Det skal utarbeides tekniske planer og reguleringsplan med to kjørefelt samt gang-/sykkelveg, bussholdeplass og sporsluse. Kulturelle og miljømessige interesser skal ivaretas og inngrep i LNF-områder skal begrenses, heter det i dokumentene som er signert Christian Brenne i Multiconsult.

Det er satt frist til 12. januar med å komme med eventuelle innspill eller merknader. Etter det vil det bli utarbeidet et forslag for reguleringsplan. Reguleringsplanen sendes så til Randaberg kommune for politisk behandling og kommunen legger den ut på offentlig høring. Du vil da kunne sende innspill til planforslaget.