Kommunen skal følge opp rapport om «Barn i lavinntektsfamilier»