MØTE: Saken om skolestruktur er avgjort og mye var sagt før, men ble også gjentatt, kanskje med andre ordvalg. Debatten dreiede seg også om å markere partienes roller i saken.

Først på talerstolen, ordfører Jarle Bø (Sp).

– Jeg er glad for at vi tørr å ta en slik debatt. Det er også bra, for vi får alle økt kunnskap. For Sp har det vært bra med 1.-10. skole, men det er ikke sikkert at det alltid vil være det beste. Denne gang blir det ikke slik.

Han snakket også om avstandene i bygda.

– Jeg har kanskje et inntrykk av at avstand har vært viktig og kanskje viktigere enn innholdet i skolen.

Ordfører snakket også om at det er gjort mye med den gamle skolen i Torvmyrveien 7.

– Denne skolen kan drives i mange år, tiår til. En annen ting er blitt tydelig for mange av oss. Vi har et bygg som er bygget ved samme sted, som det ikke er folk i. Vi har altså mange muligheter for å drive en god skole. Men, Mitt ønske nå er punktvis avstemming. Det legger vi til rette for.

Videre ønsket ordførere å vie Goa skole mer oppmerksomhet, i forhold til skolens størrelse på antall elever. Der blir nemlig elevtallet stadig færre.

Renate Kolnes er gruppeleder i Høyre. Foto: Per Thime

Høyres gruppeleder Renate Kolnes takket for en bra jobb i saksutredningen som forelå.

– Det er mye som er sagt i denne debatten. Jeg har lyst å gi foreldre som har engasjert seg stor kred. Løsningen som nå foreligger er den beste - selv om vi per nå ikke får en felles ungdomsskole, men på sikt skal vi i Høyre fortsatt jobbe med dette. Vi har vedtatt å gå videre med gamle Harestad,

Hun fortsatte:

– Så sa vi at hvis noe uforutsett skjer som gjør at skolen ikke kan driftes videre, vil modell 5 midlertidig inntreffe i påvente av realisering av ny skole. Vår intensjon bak det var å gi innbyggerne en plan dersom skolen skulle få bruksforbud, sånn at folk visste hva de hadde hatt å forholde seg til hvis noe slikt skjer. Folk ble usikre av denne ordlyden, noen trodde at vi hadde lugubre planer om at modell 5 var målet vårt - og det forstår vi at folk tenkte - og i og med at der er bygninger på den skolen som kun er noen og 20 år, er vi ganske trygge på at vi vil kunne finne gode løsninger hvis det skulle gå galt. Derfor går Høyre bort fra å ha med modell 5 som plan hvis noe uforutsett skulle skje.

Venstres Ingve Lerang. Foto: Per Thime

Venstres Ingve Lerang var neste.

– Jeg ble nesten satt ut av deler av det Høyre snakket, og det er positivt. Vi har vært klar for at punkt fem ikke har vært bra og er glad for at Høyre ikke er med på det punktet lenger.

Det er da slik at Venstre hele tiden har vært negativ til modell 5. Lerang og Venstre ønsker også å ha med hvor mye det vil koste å bygge nytt, ikke bare for skole, men han nevnte også dette med sykehjemsplasser.

– Dette er synspunkter som vi tydeligvis deler med et stort flertall av de som har engasjert seg i høringssaken, samt med flertallet i kommunestyret. Det er vi glad for.

Representanter fra de andre partiene var også på talerstolen, men mye er sagt tidligere - og i dette var det heller ikke nytt å fange opp.

Det er gjort et grundig arbeid i denne saken. Konklusjonen hos politikerne er at Harestad skolekrets består i mange år fremover.

– Jeg tror jo at en modell fem kunne fungert, noe som også fagfolk gjør. Av og til er følelser sterkest og vinner gjennom. Jeg har aldri lest eller hørt om en skole som blir lagt ned uten engasjement, sa Frps Robert Raustein.

Robert Raustein, Frp. Foto: Per Thime
Representanter fra foreldregruppen var på plass. Foto: Per Thime

Raustein sa videre at engasjementet har vært stort, spesielt fra de bakerste i salen fra foreldregruppen.

– Engasjementet og debatten handler om å legge ned en barneskole eller ikke. Det er også slik at vi i Frp fortsatt ønsker å ha med modell fem i forslaget til vedtak.

Det var også flere andre som holdt innlegg og hadde replikker underveis, men saken skulle også opp til endelig avgjørelse.

Vedtaket er som dette:

Dagens skolestruktur videreføres og Harestad skole Torvmyrveien 7 består. Dagens vedlikeholdsplan for Harestad skole Torvmyrveien 7, videreføres i tråd med vedtatt budsjett- og økonomiplan. Byggetrinn 2 innarbeides i budsjett og økonomiplan.