MØTE: Det ble som ventet noe debatt da man skulle diskutere mottak av flyktninger i Hovedutvalg for oppvekst og levekår onsdag kveld. Plassmangel - eller steder å bo var noe av det som ble snakket om, for flere mente det nå er et problem. NAV har sagt at man ikke ser slik på dette - og man heller ikke er med og presser boligprisene opp i været i kommunen, for man sier nei til dem som man mener kommer med for høye krav om å dra inn mest mulig på å leie ut boliger.

Høyres Espen Nedrebø var en av flere som sa noe. Han foreslo å senke antallet fra 170 nye flyktninger til 110 flyktninger.

Senterpartiets Hilde Sande kom med et forslag, nemlig å si ja til mottak av flyktninger også i 2024, men Senterpartiets representant foreslå å ta imot færre flyktninger enn 170 som var innstillingen fra kommunedirektøren.

Espen Nedrebø frafalt sitt forslag på å si ja til 110 - og det ble flertall for Hildes Sandes (Sp) - men i vedtaket er det ikke satt inn noe tall for hvor mange færre flyktninger man skal ta i mot.

Saken skal avgjøres i kommunestyret.

Debatt ble det

Saken skal opp i kommunestyret i begynnelse av neste måned, men i kveld var første stopp – og signal om veien videre.

Det dreide seg om mottak av flyktninger, hvor anmodningen er å si ja til å ta imot 170 nye flyktninger, men at det er behov for ulike behov.

Espen Nedrebø (H) var først på talerstolen.

– Det er en sak som vil engasjere mange, for det er en viktig sak. Jeg reagerer blant annet på at man i skrivet bruker at man tjener penger på dette. Men, den største utfordringen er boliger. Mange av våre unger får ikke tak i dette. For en ung familie i dag er det ikke mulighet å leie. Mange er på let etter dette. Når ikke de unge klarer der, da presser vi dem ut av kommunen. Vi føler at 170 er for mange, det er vårt utgangspunkt.

Han fremmet senere et forslag om mottak på 110 flyktninger.

Hilde Sande (Sp)

– Vi deler en del av bekymringen fra Høyre, men vi lurer på litt. Det gjelder hvor mange flyktninger er kommet ut i arbeid, hva har skjedd med leiepriser i kommunen de siste årene. Vi savner en større plan når vi nå kanskje skal ta imot 170, kanskje 180 nye flyktninger. Det er noe av det vi lurer på, sa Hilde Sande.

Maria Randeberg (AP) var neste på talerstolen.

– Dette har jeg gruet meg til i hele dag, for jeg har mye på hjertet.

Randeberg jobber i Nav Randaberg med flyktninger, men hadde sjekket ut habiliteten med ordfører før møte. Hun fortalte om besøk hun hadde vært med på til ukrainske flyktninger.

– Det var fantastisk bra, dette er flyktninger som er her og som vil jobbe. Det er så mange konflikter og så mange som er på flukt i verden. Jeg skal ikke gå rundt grøten, for det blir press på tjenester for kommunen. Vi trenger her i landet arbeidskraft og jeg vet at det er mange flyktninger, godt kvalifiserte, som kommer og som vil jobbe. Vi er inne i en tid hvor alt er dyrere. Kommunen har vært med å øke prisene på utleiemarkedet. Vi har klart det, men det er enighet når denne saken kommer opp enighet om at boligsituasjonen er prekær. Ellers i året er det ikke snakk om boligmangel i Randaberg.

Videre snakket Randeberg om flyktninger som ville jobbe.

– Hvis vi velger å si nei til antallet som er foreslått, da kan vi like godt legge ned mottoet «Sammen skaper vi den grønne landsbyen.

Maria Randeberg (AP). Foto: Per Thime
Walter Raustein (Frp). Foto: Per Thime

Walter Raustein (Frp) var neste – og Frp har vært klar for at tallet er for høyt, også i forhold til kommunens størrelse på areal, boliger og antall innbyggere.

– Når vi gjør dette blir presset bare større og større hvert år. Vi kan ikke bygge og bygge, for det er også jordvern å ta hensyn til. I saken savner jeg mer om erfaringer, som hvordan dette kan ha gått ut over ting som skole og om vi leverer tjenester som er gode. I mitt yrke har vi hatt mye god hjelp fra ukrainske flyktninger, men språkproblemer kan være en utfordring.

Oppvekstsjef Petter Hagen. Foto: Per Thime

Det var også spørsmål om skole og barnehage. Oppvekstsjef Petter Hagen svarte.

– Det er primært skolen, og introbasen ved Grødem skole som har vært aktuell - og kommunens barnehager. Det er og har vært høye ambisjoner om dette. Det leveres også meget godt av kvalitet. Vi vil lykkes med dette. Det er også slik at vi i forrige uke var i møte med Stavanger kommunen. Der er man også ambisiøs i forhold til anmodning om å ta imot flyktninger. Så er det klart at man har ting å forholde seg til. Introbasen på Grødem har høy klasse og vi har i dag et godt fungerende samarbeid med andre instanser i kommunen. Vi har et system som fungerer godt mellom andre ledd.

Kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande var også oppe og orienterte.

– Når det gjelder fastlege så har det tidligere vært prekært, men dette gjelder ikke nå. Nå er det god kapasitet hvor det også er ledige plasser. Når det kommer til andre tjenester, så er det like retter for flyktninger som andre i Randaberg har. Noe av tjenestene er styrket – og vi må nok også styrke oss utover. Det går på kapasitet og språk – og noen ganger gjelder det bruk av tolk. Men, vi får mye god erfaring med oss, men vi er rigget for dette, sa kommunalsjefen.

Nav-leder og kommunalsjef Kel Tighe. Foto: Per Thime

Kel Tighe, NAV-leder og kommunalsjef var fremme på podiet og svarte på noe.

– Først beklager jeg at anmodningen ikke er med i saken. Når det gjelder spørsmål om hvor mange er kommet ut i arbeid? Her er cirka 70 prosent kommet i arbeid etter introduksjonsprogram. I ett år har vi ligget over snittet for landet. Det er også en egen strategi for dem som kommer her med kollektiv beskyttelse – Rundt 90 prosent av flyktningene kommer inn under dette som har med kollektiv beskyttelse å gjøre.

Tighe snakket også litt om det som har med boligsituasjonen å gjøre.

– Det er et strengt marked, det er det. Boligprisene har økt, men vi har jobbet mye med at prisene skal presses opp. Da sier vi i slike tilfeller nei til dem som ønsker å leie ut til det vi tolker og opplever som til dels svært høye priser.

Kjell Nordbø (KrF) Foto: Per Thime
Espen Nedrebø (H). Foto: Per Thime

Kjell Nordbø (KrF) var neste på talerstolen.

KrF var i utgangspunktet enig med kommunedirektørens innstilling og fortalte også om nære venner som hadde kommet her som flyktninger.

– Vi må ikke bare se utfordringer på dette, men vi deler dette med bolig. Når administrasjonen mener det lar seg gjøre å skaffe boliger, da må vi stole på det, tenker jeg. Det er også luftet midlertidige boliger – også det er noe som kunne la seg gjøre. Vi tar anmodningen som er kommet som et utgangspunkt – så tar vi det fra der, sa Nordbø.

Espen Nedrebø (H) tok initiativ til et nytt tall.

– Jeg foreslår å ta imot 110 flyktninger i 2024, sa han.

Børge Harestad (Sp) tok ordet før gruppemøte.

– Det er statistisk når en krig har vart lenge så er dem som kommer ofte mer preget enn de første som kom. Tilleggsbehovene er til stede og det er noe vi også må ha klart for oss, sa han.

Etter gruppemøte kom det så forslag fra Senterpartiet:

«Randaberg kommune skal bosette nye flyktninger, men ønsker et mindre antall enn kommunedirektørens».

Sande sa ikke noe om hvor mange flyktninger. Sandes forslag fikk flertall.