RETTEN: Tirsdag og onsdag er det Gulating lagmannsrett som gjelder for grunneierne av tomta ved Torvmyrveien, stedet der Randaberg Fotball skal lage ny stadion.

Saken om ekspropriasjon har vært oppe i tingretten - hvor grunneierne ikke ble tilkjent noe, ikke annet enn at kommunen tok seg av saksomkostningene på 261.000 kroner. Før første sak var oppe var man enige om bruken, men ikke prisen.

Det er advokat Toralf Haver som møter på vegne av Randaberg kommunen, mens advokat Per Trygve Sekse tar seg av arbeidet for grunneierne som tapte i tingretten.

Det hører med til historien at grunneierne tidigere, før saken i tingretten, sa nei til flere millioner kroner som da ble foreslått fra Randaberg Fotball.

Når det igjen er møte i retten så er sakens hovedspørsmål erstatning utmålt basert på eiendommens salgsverdi.

– Det var under tingrettens skjønnsforhandlinger enighet, mellom kommunen og grunneierne, om at eiendommene ikke har landbruksverdi. Tingretten satte ekspropriasjonsvederlaget til null, fordi grunneierne ikke blir påført økonomisk tap ved avståelsen. Dette ble begrunnet i at: arealet er masseutskiftet myr, uten økonomisk verdi som landbruk; å bygge det regulerte stadionanlegget ikke gir arealet salgsverdi, og; alternativ påregnelig utnytting, dersom det ikke var regulert til idrettsformål, er friområde, sier kommunalsjef Tonje K. Doolan til Randaberg24.

Foto: Arkivbilde/skisse

Det er ventet at grunneierne vil kjempe for å få noe ut av dette - og ikke stå igjen uten ei krone.

Randaberg24 kjenner til at det er forsøkt kalt inn til møte for å snakkes sammen, men dette skal ikke ha vært aktuelt.

– Etter anken tilbød derfor kommunen grunneierne å løse saken ved å betale landbruksverdi, basert på hvordan området var før det ble oppgruset. Grunneierne aksepterte ikke tilbudet, fortsetter kommunalsjefen.

Grunneierne står på sitt, de mener de skal ha betalt og ikke gi bort dette gratis som dommen i tingretten sa.

Totalt er det snakk om rundt 18 dekar - hvor grunneierne mener at arealene har landbruksverdi.

Lagmannsrettens dom kan bare påankes videre til Høyesterett dersom det påstås feil i rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Det kan ikke ankes bare med den begrunnelse at man synes erstatningen er for høy eller lav.

Det er altså satt av to dager i lagmannsretten, med start tirsdag morgen.