Kommunebudsjettet: - Vi legger om kursen!

Kommunedirektøren i Randaberg presenterer forslag til budsjett der vi legger om kursen for å møte fremtidens utfordringer.

Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims presenterte i dag forslaget for neste års budsjett.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: - Vi har høye strømpriser, historisk prisvekst og en urolig verden. Samtidig må
Randaberg legge til rette for en bærekraftig kommuneøkonomi for årene fremover, sier kommunedirektør Anne Berit Berge Ims i en pressemelding.

SJEKK HELE BUDSJETTFORSLAGET HER

Videre heter det:

Driftsbudsjettet på 1,1 milliard reduseres med 3% for perioden 2023 – 2026. Dette for å møte
behovet for nye tiltak spesielt innen helse og velferd med dobbelt så mange eldre over 80 år frem til
2040. Det er også vist til et alternativt budsjett uten eiendomsskatt med redusert drift på 4 %.

Behov for flere sykehjemsplasser

Randaberg står overfor store og komplekse utfordringer, med et voksende behov for kommunale
tjenester, i takt med at befolkningen blir eldre. Forventingene til hva kommunen skal levere øker,
samtidig som de økonomiske rammene blir strammere. De blir særlig stramme i 2023 og årene
fremover på grunn av behov for flere sykehjemsplasser. Frem til 2040 vil vi ha behov for dobbelt så
mange sykehjemsplasser som vi har i dag.

* Vi må tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammene våre
* Vi må tilpasse driftsnivået til demografien - øke på helse og redusere på oppvekst
* Vi må legge til rette for god kompetanse gjennom effektivisering og omstilling

Satser på vedlikehold og gjenbruk

Randaberg har over tid investert for fremtiden i skole og helsebygg. Kommunedirektøren legger frem
et forslag til budsjett som ivaretar bygningsmassen ved å sette av 50% av investeringsbudsjettet til

* Utbedring og gjenbruk
* Teknologi og digitalisering

– De resterende investeringsmidlene går stort sett til etablering av nye sykehjemsplasser og
bofellesskap. I 2023 setter vi av midler til å begynne planleggingen av nye sykehjemsplasser. Dette er
foreløpig kun et signal om å planlegge for fremtiden – og en begynnelse på en større investering.
Vi budsjetterer med et netto driftsresultat på 3,2 prosent - det vil si driftsresultat på 35,3 millioner
Kommunedirektørens forslag innebærer at netto driftsresultat for 2023 er på 3,2 prosent og
renteeksponert gjeld på 94,9 i prosent av driftsinntektene. Dette er over måltallene våre.

Hovedbegrunnelsen for dette viser vi i den kommunaløkonomiske bærekraftsmodellen som
Randaberg kommune har tatt i bruk. Den viser at vi må ned på gjeldsgrad og bygge opp
disposisjonsfondet for å møte fremtidens behov og utfordringer. Dette også i forhold til nye måltall
vedtatt av kommunestyret i nytt økonomireglement.

Når kommunedirektøren i en svært krevende tid foreslår et netto driftsresultat på 3,2 prosent, må
dette ses i sammenheng med at vi fremover i planperioden skal gjennomføre en forsvarlig omstilling,
effektivisering og tilpasning av driften. Dette for at vi skal nå måltallet på minst 2 prosent i den
resterende planperioden.

Organisasjonen har siden mai 2022 jobbet for å få ned kostnadene. Med dette som grunnlag legger vi frem en krevende innsparingsplan som gir oss det handlingsrommet vi trenger for å oppnå kommunaløkonomisk bærekraft på sikt.

- Randaberg kommunene er en attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv. Det viser
flere rapporter den siste tiden. Nå legger vi om kursen for å møte de store omstillingene som
ligger foran oss slik at vi kan beholde den gode kvaliteten fremover. Sammen med flinke medarbeidere er vi klare til å møte de store omstillingene som forventes av oss i den grønne
landsbyen, sier kommunedirektør Anne Berit Berge Ims.