Hei alle folkevalgte i Randaberg kommune

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERBREV: Det er med sjokk og vantro at vi, foreldre til barn i Fjellheim barnehage, leser i lokale avsier 30.11.23 at barnehagen skal legges ned!

Dette kan ikke stemme?! Vi stiller oss spørsmålet; Skal det legges ned enda en barnehage på Grødem? Et av områdene i Randaberg kommune som opplever størst utbygning og vekst. Det har blitt bygget, og er planlagt diverse boligutbygginger i nærområdet til barnehagen. Grødem trenger barnehageplasser i nærområdet! Dette har vært nedstemt ved flere tidligere anledninger i politiske behandlinger, og burde ikke endres nå.

Randaberg kommune reklamerer med at vi skal være den grønne landsbyen. Å legge ned enda en barnehage i et stort nærmiljø som er under vekst er stikk i strid med dette! Nedleggelse vil føre til at flere må bruke bilen til å levere barna i barnehagen, da flertallet av barna i Fjellheim barnehage bor i nærmiljøet og blir levert til fots, sykkel eller via kollektiv. Barnehagen er utmerket plassert med tanke på kollektivtilbud, med rutebuss til både Stavanger og Randaberg sentrum ca. 20 meter fra barnehagen. Nedleggelse vil påvirke muligheten til å nå nullvekstmålet, endret plassering vil gjøre at flere foreldre må bruke bil- både pga. lengre avstand og et generelt dårligere kollektivtilbud til de fleste andre barnehager i kommunen.

For barna er det viktig med en barnehage i nærheten, både med tanke på at det skapes et trygt miljø som videreføres til skole uten å bryte opp miljø og venner, samt kjennskap til nærmiljøet de bor i. Med en barnehage i nærmiljøet lærer ungene å gå til hverandre, de lærer om trafikken rundt der de bor. På Grødem er det også flotte turområder med nærhet til skog og sjø som barnehagen bruker aktivt i læreplanen sin. Dette får en ikke hvis en sentraliserer alle tilbudene i sentrum.

Det er også svært oppsiktsvekkende at dere, våre folkevalgte politikere, går imot forslaget til økonomiplan som ble lagt frem av deres egen kommunaldirektør med administrasjon den 7. november. I kommunedirektørens budsjettforslag er besparelser i barnehage sektor kun forespeilt i alternativt budsjett pga. mulig fjerning av eiendomsskatt. Vi, foreldre, mener kommunen burde se på andre alternativer til besparelser enn å legge ned en enda barnehage i et område som har vekst. Kommunen burde heller vurdere å få flere barnehageplasser til Grødem som følge av vekst i området!

Oppsummert mener vi at nedleggelse av Fjellheim barnehage;

• Går imot Randaberg kommune sin visjon om å være den grønne landsbyen

• Det er imot all logikk å legge ned enda barnehage i et område hvor det har vært bygget mye og mye er under utvikling.

• Folkevalgte går imot egen kommunaldirektør/administrasjon med dette forslaget

Med hilsen FAU/SU

Representer av
• Morten Ree

• Martin Bru

• Vidar Lund

• Thomas Hebnes Lauvågsvåg

• Vivian Vilde Olsen

Publisert: