Stiller spørsmål om bruk av fyrverkeri på Randaberg

Kommunestyrerepresentant Alexander Rügert-Raustein med interpellasjon i kommunestyret.

Randaberg sentrum ved nyttårsaften 2022/23.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

POLITIKK: Det er altså kommunestyrerepresentant Alexander Rügert-Raustein som stiller spørsmål til ordfører Jarle Bø (Sp) i neste kommunestyremøte.

Det dreier seg om bruk av fyrverkeri - og hvordan en del reagerer på dette. Brevet har han sendt - i kommunestyremøte skal ordfører svare på hans tanker rundt dette.

Brevet - det er under her.

Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Forslag til vedtak:
Randaberg kommunestyre ber om ei sak «For felles fyrverkeri».
Målet skal vere å redusere negative verknader av nyttårsfeiring med privat fyrverekeri gjennom meir inkluderande og miljøvenleg fellesløysing. Det bes om å sjå på revisjon av kommunens politivedtekter i forhald til lovleg bruk av fyrverkeri (§5).

Saka bes lagt fram etter sumaren, i god tid før årsskiftet 2023/2024.

Bakgrunn:

Det er ei fin tradisjon å samles med vennar for å feire årskiftet. Fyrverkeri er for oss i dag ein vanleg del av denne feiringa. Det er på nyttårsaften det er lov med privat fyrverkeri som er strengt regulert i Noreg. Oppskyting av privat fyrverkeri er avgrensa til 8 timar mellom kl 1800, nyttårsaften og kl 0200
1. januar.

Likevel byr uvittig bruk av privat fyrverkeri på store problemer. Oppskyting skjer diverre i tide og utide i dagane før og etter nyttår. Det er store mengder krutt og papp og plast som havner i naturen og lys og sterke smell er til sjenanse for folk men ikkje minst skremmande for dyr, båre kjæledyr,
bruksdyr og ville dyr. Uvittig bruk, gjerne i forbindelse med konsum av alkohol, fører kvart år til at mennskjer skader seg til dels alvoreg.

Det er difor me har fått nokre avgrensningar i forhald til privat oppskyting av fyrverkeri. Raketter med styrepinner er blitt forbode i Noreg fordi dei volder store skader på eigedom og løyste ut mange branner.

I Randaberg har me nokre år tilbake innført felles fyrverkeri i sentrum samstundes som det blei fastsatt å avgrense privat fyrverkeri til sona utanfor sentrum. Kunnskapen og bevissheit rundt disse problemer auka markant i befolkninga dei siste åra.

I ei måling gjennomført rett etter nyttår 2023 blant lesarar på NRK.no blei det avgitt over 20.000 stemmer. 81% av disse gjekk inn for å slutte med privat fyrverkeri. Dette er sjølvsagt ikkje noko representativ måling men tendensen er så veldig tydeleg at det er på tide å tenkje nytt.

Difor bør Randaberg kommune, den grøne landsbyen, i god tid før nyttårsfeieringa i år sjå på måter å feire nyttår som tek meir omsyn til dyr og natur og oss sjølv.

I Randaberg sentrum, kvar me ikkje lengre har privat fyrverkeri, er det allereie tradisjon med fellesfyrverkeri. Me bør sjå på fleire stader for fellesfyrverkeri for eksempel på Grødem og i Viste Hageby/Endrestø. Viss Randaberg klarer seg med fellesfyrvereri vil me kunne avgrense lyd og lyspåverknad på dyra
betydeleg utan på miste gleda. Forsøplinga vil også bli redusert til eit meir forsvarleg nivå.

Men me kan også tenkje lengre og kanskje kan me sjå på alternativer med lysshow med droner og musikk?

Slike tiltak vil vere nytteg i forbindelse med ei utvida sone fri for privat fyrverkeri. Med denne bakgrunn fremjar eg forslag til vedtak nemnt innleiingsvis.

Publisert: