MØTE: I neste uke er det flere politiske møter og i det ene, nemlig i formannskapet kommer det opp en sak som dreier seg om håndheving av parkering rundt i kommunen.

Mye har vært skrevet om feilparkerte biler de siste årene, uten at det har blitt bedre.

Det kan bli det, fra neste år.

– Randaberg kommune søker om å få overført håndhevingsmyndighet etter vegtrafikkloven, og iverksetter håndhevingen på en mest formålstjenlig måte. Randaberg kommune starter dialog med parkeringsselskap med formål om å inngå avtale for håndheving for offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i 2025, heter det i kommunedirektørens innstilling i saken.

Her ved Randaberg videregående skole er parkeringen svært ofte problematisk. Foto: Arkivbilde

Det er imidlertid en del praktiske ting som skal på plass før dette skjer, men et første punkt er at det nå kommer opp politisk.

Det kreves også et vedtak i kommunestyret, for å iverksette håndhevingen - for det skal blant annet gå en søknad til Veidirektoratet.

– For å gjennomføre håndhevingen trenger vi trafikkbetjent, og det må bygges opp et elektronisk system som kan registre alle kontrollene som tas. Dette har en kostnad, og kommunedirektøren har sjekket opp med Stavanger parkering som har gitt priser.

Etablering:

** Etableringskostnad: 20 000,- ** Oppsett av datasystem: 50 000,- ** Driftskostnader: ** Lisenser: 6.500kr/mnd ** Kundesenter/klagebehandling/økonomi (avstemming, parkeringsgebyrer osv.) 20.000,-/mnd.

Kommunedirektøren har behov for å kunne håndheve vegtrafikklovens bestemmelser og parkeringsbestemmelser grunnet feilparkering. Feilparkeringen går ut over trafikksikkerheten til myke trafikantene, bilister samt forhindrer daglig drift.

– Kommunedirektøren ser også at fremkommelighet for utrykningskjøretøy reduseres ved feilparkering. Det vil koste Randaberg kommuneøkonomisk, men anbefales for trafikksikkerheten og fremkommelighet. Inntektene fra eventuelle bøter vil tilfalle kommunen. Vi har ikke tall på hva dette kan innebære, men forventer ikke at det vil dekke, eller overstige kostnaden.

Videre heter det at dersom man starter bøteleggingen, vil det ha en preventiv effekt. Kommunedirektøren foreslår å lage et løp med intensiv bøtelegging ved innføring, og trappe ned etter hvert som en ser at feilparkeringen minker.

– Randaberg kommune har snakket med Sola kommune som har inngått avtale med Stavanger parkering. De startet med parkeringsvakter 7 dager i uken, men er nå gått ned til 2 dager i uken, da det ikke er samme behov.