POLITISK UKE: En av sakene som skal opp i Kommunalplanutvalget er foreldreinitiert bofellesskap i Dalveien 3–5.

Dette er en aktuell sak det har vært snakket og skrevet om en tid, men som nå stadig nærmer seg noe mer enn det. Kommunedirektøren legger fram forslag til detaljreguleringsplan på møte i Kommunalplanutvalget 1. desember.

Planene er to bofellesskap - som bygges i to etapper, først i Dalveien 3.

I dette området er det i dag et bofellesskap og det er to andre boliger med flere leiligheter, men som er ganske utslitt og gått ut på date, mener noen.

– Formålet med planen er å legge til rette for bygging av to nye bofellesskap, med inntil 6 boenheter (BE) hver, i området. Dalveien 3 bygges ut først. Boenhetene må tilfredsstille Husbankens krav. Det skal være egen personalbase til byggetrinn l og til byggetrinn 2. Byggetrinn l må være utformet slik at den er funksjonell for seg selv. For parkering planlegges en midlertidig løsning, innen byggetrinn 2 kan realiseres, heter det fra kommunedirektøren.

Foto: Arkipartner/Randaberg kommune, skisse

Tidligere er det vedtatt fra kommunens lokalpolitikere at beboere i bofellesskapet som er i Dalveien nå, skal flyttes til Vistestølen. Dette er ikke lenger aktuelt - ikke før om tidligst fire år.

– Planforslaget innebærer et visst konfliktpotensialet ved at bebyggelsen planlegges oppført med mindre enn 4 meter fra nabogrensen mot nord, byggegrensen her foreslås regulert til minimum 2 meter fra tomtegrensen. Det er i løpet av arbeidet foretatt flere forsøk å flytte bebyggelsen lengre vekk fra naboenes tomter, men med de forutsetningene som ligger til grunn for prosjektet var dette ikke mulig. Det er lagt stor vekt på at uteoppholdsarealene til Dalveien 1 A og B likevel beholder solforhold som er i tråd med kvalitetskravene i kommuneplanen, heter det.

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til detaljregulering av Dalveien 3 og 5 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §12-10.