Anbefaler å ta klager fra velforeninger videre til Statsforvalter for behandling

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

UTBYGGING: Kommunestyret vedtok Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad slik at Randaberg Havnelager AS skal få bygge ut området.

Det er en lang historie, men den korte er at dette har skapt støy, både i form av måling og fra velforeninger som har klaget, flere ganger.

I neste uke kommer saken opp igjen, blant annet i Kommunalplanutvalget, et utvalg velforeninger mener utvalgsleder Bjørn Kahrs (H) er inhabil i denne saken, fordi han tidligere var ansatt i Randaberg Industries som administrerende direktør - og på et tidspunkt var han samtidig ordfører i Randaberg mens denne ansettelsen var aktuell.

Nå kommer altså saken på bordet igjen – og det er mottatt tre klager på planvedtaket:

* Velforeninger på Grødem og Harestad

* Tore Sande-Scmidt

* Randaberg Havnelager ved CMS Kluge Advokatfirma.

Fra spesielt to av disse er det lange brev det er snakk om.

Kommunedirektøren sier blant annet dette i sin innstilling i saken.

– Kommunedirektøren mener at klagen fra Velforeningene på Grødem og Harestad, i hovedsak ikke inneholder nye momenter. Nye momenter, tilsier ikke at planen må gjøres ugyldig. Det anbefales at klagen ikke tas til følge, og at
den sendes til Statsforvalteren i Rogaland for behandling.

Videre heter det at planen som ble vedtatt i september i år, har hatt en lang og grundig prosess, hvor det er gjennomført konsekvensutredning og flere underlagsdokumenter for å sikre en så god plan som mulig.

– Det foreligger klage til planen fra velforeningene på Grødem og Harestad. Hoveddelen av forholdene som velforeningene fremmer er behandlet og vurdert i forbindelse med planprosessen. De nye forholdene som er kommet frem er erstatningsfrist, «ny informasjon», og spørsmål om habilitet.

Til det sier kommunedirektøren:

• Kommunedirektøren forstår klage på erstatningsfrist som en misforståelse om hva dette innebærer. Fristen er i alle tilfeller i tråd med plan- og bygningsloven.
• Ny informasjon er ikke fakta som kommunedirektøren kjenner til, og som må oppfattes som personlig mening.
• Det er på det rene at leder i kommuneplanutvalget ikke er inhabil med bakgrunn i sin tidligere jobb ved forslagsstillers bedrift.

Publisert: