SYKEFRAVÆR: Sykefraværet i Randaberg kommune har vært svært høyt over lengre tid og er det fortsatt.

Det er i Randaberg kommune et uttalt mål å få redusert sykefraværet, men tallene tyder på at man har et stykke igjen før man kan si seg fornøyd.

Når Administrasjonsutvalget samles i neste uke vil det være en oversikt som viser at for året 2023 at man hadde en økning fra året før som endte på 9,1 prosent - mens man samlet sett for 2023 kom ut med sykefravær på 10,1 prosent.

Det er også det høyeste man har sett i kommunen, på minst 10 år.

– Vi ser en økning i sykefraværet både for 4. kvartal sammenliknet med foregående år samt en økning i det totale sykefraværet for 2023 opp imot 2022. At fraværet er for høyt er det ikke tvil om, og det er viktig å fortsatt jobbe målrettet med det systematiske arbeidet for å øke nærværet i kommunen, heter det fra fungerende personalsjef, Gro Tuxen Steingildra.

I tallene er man også inne og sjekker med nabokommuner til Randaberg. Oversikten under viser at Randaberg har høyt sykefravær også i forhold til andre kommuner – faktisk mest i «klassen».

Foto: Skjermdump Randaberg kommune

Hva har man så tenkt å gjøre i kommunen, med dette som man ikke får kontroll over?

– Et nytt tiltak utenom allerede etablerte tiltak er som nevnt verktøy for bedre oversikt over sykefraværet. Dette verktøyet er utviklet og bygger på power-apps. Her har vi registrert månedlige sykefraværsdata fra januar 2020. Ved hjelp av dette verktøyet kan vi lettere se trender i sykefravær over tid, samlet for kommunen, per tjenesteområde eller den enkelte enhet. Verktøyet viser det totalet fraværet og hvordan det fordeler seg mellom korttids- og langtidsfravær. For korttidsfraværet vises et skille mellom hva som er egenmeldt og legemeldt, og for langtidsfraværet vises graf for fravær 17-40 dager, og over 40 dager, heter det.

Foto: Skjermdump Randaberg kommune

Verktøyet over har lederne i kommunen fått tilgang til for å følge utviklingen og få muligheten til et bedre eierskap og oversikt over sykefraværet i egen avdeling/enhet.

– På denne måten er målet at verktøyet skal benyttes i en systematisk oppfølging av sykefraværet, både på overordnet nivå og avdelingsnivå. Nytt verktøy for sykefravær ble presentert på lederforum i desember med opplæring i hvordan dette kan benyttes. I tillegg ble sykefraværsoppfølgingsrutinene med tilhørende verktøy som ligger tilgjengelig på intranett, presentert . Da med fokus på forebyggende sykefraværsarbeid, og oppfølging.

Kommuneoverlegen har også vært inne i prosessen, hvor det ble drøftet at det er et stort sykefravær hos kommunalt ansatte, især helsesektor.

– Det ble minnet om at kommunen er en IA-bedrift og at dette betyr at ansatte har mulighet for 8 dager med egenmelding x3 uten sykmelding. Videre ble det drøftet at det er ønskelig at ansatte benytter egenmelding før sykmelding. Fastlegene ble oppfordret til å minne om dette. Det ble også drøftet fastlegenes mulighet for avventende sykmelding, kortere sykmelding med mulighet for forlengelse og viktigheten av tidlig dialogmøte.