Mistanke om smittsom virussjukdom hos laks i nabokommunen

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

LAKSESJUKDOM: Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Det er Mattilsynet som melder dette i en pressemelding.

Grunnlag for mistanke

Fiskehelsetjenesten Åkerblå varslet Mattilsynet 6. desember 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 14136 Hestholmen Ø.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser og histologifunn gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Restriksjonssone

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Publisert: