ØKONOMI: I pressemeldingen heter det blant annet: Arbeidet med å snu kursen har gitt betydelige resultater. Myndiggjorte ledere har vært en kilde til inspirasjon, dyktige tillitsvalgte har effektivt formidlet mellom ledelse og ansatte, og våre ansvarlige folkevalgte har vært en stabil støtte for at vi har klart å legge om kursen i 2023. Kommunedirektøren ønsker å understreke betydningen av våre ansattes engasjement og innsats som har vært avgjørende for å opprettholde høy kvalitet på tjenestene vi leverer sammen, gjennom et krevende år.

– Ja, og jeg vil benytte anledningen til å takke de ansatte for jobben som er gjort. Videre ønsker også å takke et ansvarlig kommunestyre som i første budsjett etter valget klarte å stå i kursendringen som var satt, sier ordfører Jarle Bø (Sp) i en kommentar.

Resultatet kommunen nå legger fram er det beste siden 2016.

Godt resultat

Netto driftsresultat for 2023 er på 2,5 prosent. For 2022 var det 0,7 prosent. Netto renteeksponert gjeld for 2023 er på 84,5 prosent av driftsinntektene. For 2022 var det 94,3 prosent.

Foto: Randaberg kommune
Skissen illustrerer bærekraften i økonomien til kommunen de siste årene Foto: Randaberg kommune

Kommunedirektøren understreker at resultatet også er en effekt av ekstraordinære inntekter. Integreringstilskudd og ekstra utbytte fra Lyse drar inntektene opp, og ideelt sett burde vi klare å sette av en større del av dette til disposisjon til senere år. På grunn av investeringsnivået til kommunen synker disposisjonsfondet fra 6,7 til 6,04 prosent av driftsinntektene. Det gode resultatet er også et resultat av høye skatteinntekter fra innbyggerne. Randaberg kommune har satt «tæring etter næring» - vi kan ikke bruke mer penger enn økonomien vår tåler. Dette resultatet er derfor et samarbeid med mange involverte.

– Endring er den nye hverdagen

Kommune-Norge står i konstant omstilling. Jobben er aldri over. Noe av det vi er ekstra spent på er hvordan nytt inntektssystem slår ut for Randaberg kommune. Regjeringen har varslet at det kommer til å bli den store saken våren 2024. Randaberg kommune har skatteinngang over landsgjennomsnittet og er usikre på hvordan et nytt inntektssystem vil slå ut for oss. Fremover blir det derfor viktig å holde fast på kursen vi har satt for å møte fremtidens utfordringer.

– Takk til alle som har bidratt til at vi har en mer bærekraftig økonomi i Randaberg kommune ved utgangen av 2023 enn da vi startet, skriver kommunedirektør Anne Berit Berge Ims i pressemeldingen.

Kommunedirektøren har stor tro på at det er mulig å fortsette omstillingen som kreves gjennom godt samarbeid mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon, lag og organisasjoner, innbyggere og næringsliv.

– Vi har vist at vi har en organisasjon som er kreativ, fleksibel og klar for å være med på å finne gode løsninger på store oppgaver. Sammen skaper vi en god morgendag i den grønne landsbyen, heter det til slutt.