REGULERING: Det er satt av midler til planlegging av prosjektet fra programområdet sykkel i Bymiljøpakken, men byggemidler ligger ikke inne i gjeldende handlingsprogram for Bymiljøpakken 2023-2026.

Det er detaljregulering for sykkeltiltak langs Randabergveien, fra Vistnesveien til kommunegrensen med Stavanger det er snakk om.

Saken kommer opp i Kommunalplanutvalget i neste uke – og da får man en pekepinn på resultatet før kommunestyret avgjør det hele 7. mars.

Formålet med planen er å legge til rette for tryggere og mer effektiv transport for myke trafikanter gjennom å regulere inn sykkelvei med fortau langs store deler av Randabergveien. Randabergveien er en del av hovedrutenettet for sykkel på Nord-Jæren.

Dette er på ingen måte en ny plan, for dette er noe man hadde planoppstart på i oktober 2018. Siden har den vært innom mye – og det er kommet en del innspill i sakens an ledning.

Det er blant annet en del eiendommer som vil bli berørt av dette. I saken som kommer heter det at kommunedirektøren mener det er uheldig at flere av de fem boligeiendommene innenfor hensynssonen bevaring av kulturmiljø (Randabergveien 347-355) får til dels store inngrep.

– Bestemmelsene sikrer imidlertid at inngrepene blir minst mulig, og at dagens vegetasjon i hagene skal bevares eller tilbakeføres, så langt det er mulig. Detaljering med hensyn til hekk/gjerde ev. andre støytiltak skal avklares nærmere før prosjektering, skriver kommunedirektøren i saken.

Foto: Skjermdump Randaberg kommune

Noe jordbruksjord blir påvirket og tiltaket vil permanent legge beslag på 3 896 m2 dyrket mark. Det vil være behov for en midlertidig omdisponering av ca. 16 400 m2 dyrka mark under opparbeidelse. Bruk av landbruksjord skal begrenses til det absolutt nødvendige. De fem eiendommene innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø i kommuneplanen blir noe berørt.

Videre heter det at Rogaland fylkeskommune har vurdert muligheten for å legge sykkelveg med fortau som undergang eller at hele traseen senkes ved krysset Randabergveien/Monter. Dette vil bli svært kostnadskrevende og anbefales ikke av fylkeskommunen i dette bymiljøpakkeprosjektet. Avkjørselen i krysset Randabergveien/Monter med flere blir forbedret for syklister og gående i planforslaget, og dette mener kommunedirektøren er en stor fordel, både for myke trafikanter og for kjøretøyene som ferdes ut og inn i området.

– Asplan Viak har imidlertid varslet oppstart av planarbeid for næringsområdet på Randabergsletta. I oppstartsvarsel foreslås det å flytte avkjørsel for motoriserte kjøretøy mot øst og opparbeide en planskilt avkjørsel hvor gående og syklende passerer i kulvert under ny avkjørsel. Dagens avkjørsel opprettholdes for gående og syklende.

Kommunedirektøren presiserer at dette kun er et foreløpig forslag. Det foreligger ikke et konkret planforslag på nåværende tidspunkt.

Til slutt skriver kommunedirektøren i sin oppsummering og konklusjon:

– Planforslaget legger til rette for at flere fremover skal gå og sykle på strekningen mellom Randaberg sentrum og kommunegrensen til Stavanger. Planen er et viktig bidrag i arbeidet med å oppnå nullvekst i personbiltransport på Nord-Jæren. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas.