Kort oppsummert

  • Statsforvalteren har omgjort Randaberg kommunes dispensasjon for frisbeegolfbane i Giljaskogen.

  • Beslutningen kom 31.08.2023 etter naboer klaget på tillatelsen.

  • Frisbeegolfbanen er i strid med arealformålet og ligger for nær boliger.

  • Statsforvalteren vurderer at banen begrenser andre brukeres frie tilgang til området.

  • Det er usikkert om banen må stenge for godt eller om det fortsatt finnes muligheter.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister
Foto: Arkivbilde

AVSLAG: Statsforvalteren omgjør Randaberg kommune sin dispensasjon og gir avslag til frisbeegolfbane i Giljaskogen på Randaberg.

– Det betyr at banen skal stenges og at kommunen må fjerne utstyret som tilhører frisbeegolfbanen, sier Monica Nessa hos Statsforvalteren til Randaberg24, tirsdag morgen.

Randaberg kommune fattet 31.08.2023 vedtak om tillatelse til etablering av frisbeegolfbane. Etter klage fra naboer omgjør Statsforvalteren tillatelsen til et avslag.

Det har siden banen ble åpnet vært mye frem - og mest tilbake. Det var 18 hull, nå 10, tiltaket viste seg også å være i strid med arealformålet, bygging i strandsonen og noen hull var plassert nær hus - samt mer.

Fra Statsforvalterens nettside heter det blant annet:

Randaberg kommune fattet 31.08.2023 følgende vedtak:

«Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak/innstilling Randaberg kommune gir dispensasjon fra pbl. § 1-8 for omsøkt tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen og dispensasjon fra reguleringsformålet i Reguleringsplan for Fjellheim nord (planid. 1979003). Omsøkt tiltak omfatter bruksendring av areal og oppføring av nytt anlegg/konstruksjon, innhegning og skilt/reklame for frisbeegolfbane med 10 hull. Dispensasjonene gis med hjemmel i pbl. § 19-2.»

LES HELE BREVET HER

– Statsforvalteren i Rogaland fant at vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 for å innvilge dispensasjon ikke var oppfylt. Dette ble blant annet begrunnet med at frisbeegolfbanen i praksis benyttes av en begrenset gruppe mennesker som ønsker å drive med frisbeegolf som idrett. Formålet med et friområde er imidlertid å ha et friluftsområde for allmennheten. I perioder med utstrakt bruk av frisbeegolfbanen kan denne oppleves som en barriere for andre brukere av området, og trolig legge begrensinger på allmennhetens muligheter til fritt å kunne ferdes i område og bruke dette som et oppholds- og rekreasjonsområde, heter det blant annet i artikkelen.

Det vises i denne sammenheng til at brukere av anlegget benytter større deler av parken for å utøve sporten, og frisbeediscene kan ha en betydelig vekt og fart, samt bevege seg fritt gjennom luften uten styring etter utkast. Dette medfører at discene kan komme uventet på andre som bruker området slik at de i større grad enn ellers må vise aktsomhet og planlegge egen ferdsel og opphold i området.

Statsforvalteren vurderer at barn og unge fremdeles har et egnet leke- og oppholdsmiljø i Giljaskogen, men at det omsøkte tiltaket vil bidra til å redusere barn- og unges mulighet til fri og uhindret bruk av friområdet, noe som er en klar ulempe med tiltaket.