VEGETASJON: Naturvernforbundet er innvilget dispensasjon når det kommer til å fjerne kantvegetasjon på Hålandsholmen. Dispensasjonen gis med en rekke vilkår går det fram i et brev fra Statsforvalteren.

– Vilkårene er satt for å redusere faren for unødvendige forstyrrelser og skade på naturmangfoldet. Dersom vilkårene blir fulgt så vil ikke ulempene overstige fordelene med tiltaket, heter det i brevet.

Det er altså Naturvernforbundet som har søkt og fått ja til dette på holmen i Hålandsvatnet.

Holmen er en tradisjonell hekkelokalitet for fugl, og den er en viktig hvileplass for flere arter til ulike tider av året. Holmen er gjengrodd, og er dermed ikke lenger en funksjon som god hekkelokalitet. Målet med tiltaket er å bedre hekkeforholdene som gir muligheter for flere fuglearter.

Holmen har blitt kartlagt sommeren 2023 av Ecofact og Naturvernforbundet. Kartleggingen ble gjort bare en dag, så noen arter kan har blitt oversett/allerede vært ferdige med hekking, og det ble observert 7 arter som hekket på holmen. Disse 7 artene var grågås, toppand, strandsnipe, tjeld (nær truet, NT), sivspurv, hagesanger og svarttrost. Det ble observert 2 hettemåker under kartleggingen.

Videre heter det at tiltaket vil føre til bedre hekkeforhold for terner og måker, men vil gå på bekostning av arter som er knyttet til områder med høyere vegetasjon. Fjerning av vegetasjon vil trolig føre til færre hekkende grågås på holmen, som kan være en positiv effekt for andre hekkende arter.