Kommunen inngår samarbeid med Sola om beredskap

Randaberg kommune klarte ikke å overholde fristen, 1. september, med å sende en oppfølgingsplan etter et tilsyn. Det var ikke mangel på vilje, men rett og slett kapasitet.

Tone M. Haugen, kommunalsjef Kommunikasjon og demokrati.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

BEREDSKAP: Randaberg kommune klarte ikke å overholde fristen, 1. september, med å sende en oppfølgingsplan etter et tilsyn. Det var ikke mangel på vilje, men rett og slett kapasitet.

– Vi tar rapporten om fem avvik med med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i aller høyeste grad på alvor. Vi har en plan for å lukke dem også, sier Tone M. Haugen, kommunalsjef Kommunikasjon og demokrati, til Randaberg24. Avvikene går på kommunens planverk innen beredskapsarbeidet.

Det har seg nemlig slik at man i Randaberg ikke har stillinger som er avsatt til å være beredskapskoordinator. I øyeblikket faller dette inn under én av mange, mange oppgaver som Tone M. Haugen har, som er kommunens beredskapsansvarlig.

– Siden det er vanskelig å rekruttere i deltidsstillinger, har derfor kommunedirektøren besluttet å gå i dialog med Sola kommune om å inngå et beredskapssamarbeid. Det kommer også på plass, men det er ikke signert noen avtale ennå - men planen er at vi vil være med å opprette en felles 100 prosent stilling innen beredskap. Sola kommune har i dag en meget dyktig beredskapsleder med mye kompetanse området som Randaberg kan nyte godt av. Så er det også slik at de to kommunene ikke er så forskjellige.

Når dette samarbeidet er oppe og går vil Randaberg kommune ha en beredskapskoordinator. På sikt ønsker man også å skape et sterkere og robust fagmiljø, som igjen kan bli en regionalt ressursmiljø. Sola og Randaberg
har flere fellesnevnere som for eksempel kystlinje og industrihavner, som vi kan opparbeide oss spisskompetanse på. Lykkes vi i dette kan vår organisering bli en modell for andre kommuners beredskapssamarbeid.

Det dreier seg altså ikke om uvilje i det hele tatt for å rette opp avvikene. Randaberg kommune vil med andre ord gå grundig til verks med å lukke avvikene og løfte både kommunen og regionen på beredskapfeltet.  Avvikene kan du se under i faktaboksen.

– Det er jo også slik at vi her i kommunen har taklet hendelser som har vært de siste årene, både mindre hendelser og større. Det har vi gjort på en god måte. Mye av avvikene som foreligger dreier seg om praktisk papirarbeid - det vil si å skrive rapporter. Vi snakker ikke korte rapporter, men hadde det vært i papir så hadde vi snakket hyllemeter med rapporter.

Den videre planen er dermed å inngå samarbeid med Sola kommune.

– Det har vi allerede varslet Statsforvalteren om og der er vi møtt av positivitet. Sola lager nå et utkast til avtale mellom våre to kommuner. Avtalen vil inneholde to trinn. I første trinn, med oppstart nå i høst, bistår Sola Randaberg med det mest nødvendige for å ivareta beredskapsarbeidet på systemnivå, det vil si, mye av det som avvikene går på, som for eksempel ferdigstillelse av H-Ros og beredskapsplaner.

Videre heter det at i trinn 1 skal kommunene også rekruttere personell, og de skal
sammen lage en plan for samarbeidet på lengre sikt. Trinn 2 skal konstituere samarbeidet.

– Trinn 1 begynner som sagt når avtalen underskrives (høst 2023) og avsluttes mai 2024. Går avtalen i orden slik planen er, vil Randaberg kommune kunne lukke avvikene gitt i tilsynsrapporten senest mai 2024, sier Haugen til slutt.

Publisert: