POLITIKK: Det dreier seg om en rapport hvor formålet var å undersøke hvordan Randaberg kommune ivaretar brukere med ressurskrevende tjenester. Det var Kontrollutvalget som i fjor bestilte denne rapporten.

— Randaberg kommune ivaretar brukere med ressurskrevende tjenester på en god måte. Kommunen gjennomfører en kartlegging av hver enkelt bruker. Ved tildeling av tjenester framgår begrunnelse og omfang i vedtaket slik regelverket forutsetter, heter det blant annet i oppsummeringen.

Videre heter det at tjenestemottaker involveres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester, men kommunen bør styrke dokumentasjonen av brukermedvirkningen. Brukers stemme kommer tydelig fram i kun halvparten av vedtakene som er gjennomgått.

I forbindelse med prosjektet har vi gjennomgått ti tilfeldig valgte vedtak om tildeling av omfattende helse- og omsorgstjenester.

– Av gjennomgangen ser vi at det brukes en felles mal for utarbeidelse av vedtak, og at en del standard-formuleringer går igjen. Samtidig fremstår vedtakene som nokså forskjellige med hensyn til form og hva som tas med i informasjonsgrunnlaget.

I forbindelse med prosjektet er det intervjuet 10 personer. Disse er enten bruker, pårørende og/eller verge.

— Her kommer det blant annet fram at kommunen allerede på søknadstidspunktet kan være flinkere til å forsklare hva som skal være formålet med en tjeneste som avlastning. I vedtakene som er gjennomgått kommer det heller ikke fram hvem som er målgruppen for tjenesten.

Her mener man at kommunen bør styrke sitt informasjonsarbeid og tydeliggjøre hvem en slik tjeneste er til for. Er tjenesten til for brukeren selv, foresatte eller søsken? Kommunen kan med fordel også annonsere mer for jobben som avlaster, slik at det blir enklere for de pårørende å finne en egnet person, heter det videre.

Siden 2017 og frem til mars 2022 har Randaberg kommune hatt fire klagesaker til behandling hos Statsforvalteren. I Randaberg får vi opplyst at klagene i hovedsak er knyttet til utmåling av tjenestetilbudet, som for eksempel utmåling av tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). I tillegg har kommunen to klagesaker inne til behandling per mars 2022.