Fra 1. oktober gjelder dette for hundehold i Randaberg

Fra 1. oktober får «Bamse» nye regler i Randaberg å forholde seg til. Han og alle andre hunder.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

HUNDER: Det er mange som har hunder rundt i kommunen, og for litt siden ble det også vedtatt lov om hundehold her i kommunen.

Fra førstkommende søndag, den 1. oktober trer de nye reglene i kraft. Nå foreligger reglene også vi Norsk Lovdata, som kom med dem i dag.

Viste du forresten at du skal ha hunden din i bånd når du er på lekeplasser, i skolegårder og offentlige idrettsanlegg og på kirkegårder og gravplasser ? Det kan du lese om lenger nede - for her følger hele det nye regelverket for deg - det som gjelder fra og med førstkommende søndag.

§ 1.Formål

Gjennom denne forskrift ønsker Randaberg kommune å:

•Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden.•Redusere konfliktnivå mellom hundeholdere og allmenheten.•Forhindre at spesielt barn, blir skremt av hund.•Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.•Verne om vilt og viltets leveområder.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidede regler om båndtvang, og kommer i tillegg til bestemmelser om hundehold i hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes, i forskriften, at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 3.Båndtvang

Hund skal holdes i bånd hele året i følgende områder:

•På lekeplasser, i skolegårder og offentlige idrettsanlegg •På kirkegårder og gravplasser •Jærstrendene landskapsvernområde •Vistestranden, Litlesanden og tilhørende friområde •Turstien fra Endrestø til Vistneslykta •Turstien rundt Hålandsvatnet på Randabergsiden •Turstien i Giljaskogen •Turstien rundt Harestadmyra.

§ 4.Områder stengt for hunder

Det er forbudt å ta med hunden inn i barnehagens inngjerdete område.

Det er forbudt å ta med hunden inn i skolegården i skolens åpningstid.

§ 5.Unntak fra båndtvang

Det er unntak fra båndtvangsbestemmelsene hele året for hund som er godkjent som førerhund, servicehund for personer med nedsatt funksjonsevne og tjenestehund. Unntaket gjelder også for gjeterhunder til bufe, jakthunder til bruk i lovlig jakt og ettersøkshunder i trening og lovfesta ettersøk på skadet hjortevilt.

Kommunedirektøren er delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangsforskriften i særlige tilfeller etter hundelovens § 6.

Kommunedirektøren har delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangsbestemmelsene etter hundelovens § 9 e.

§ 6.Båndtvang i områder med beitedyr

I områder med beitedyr skal hund holdes i bånd i perioden 1. april til 31. oktober.

§ 7.Forsøpling

Eier, eller den som har ansvar for hunden, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse.

§ 8.Ro og orden

Hundeeier plikter for øvrig å sørge for at egen hund ikke er til unødig sjenanse for omgivelsene, ved for eksempel gjentatt og vedvarende bjeffing, gneldring etc. og på annen måte slik at gående og kjørende ikke opplever hunden som truende.

§ 9.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart og kan straffes i samsvar med bestemmelsene i hundeloven § 28.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.

Publisert: