Inviterer til informasjonsmøte om oppstart detaljreguleringsplan for dette området

Det er Aspan Viak som er ute med melding om oppstart av planarbeid.

Det er varsel om oppstart av planarbeid, nemlig detaljregulering av næringsområde på Randabergsletta.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

DETALJREGULERING: Mandag 4. september blir det åpent informasjonsmøte i Randabergveien 300 B hvor representanter fra grunneiere og plankonsulent stiller. Anledningen er informasjon om prosjektet man nå setter i gang oppstart av detaljregulering for.

Det som blant annet omfatter adkomsten inn mot området, kjent som Montér. I planarbeidet er det mye - også alt som man skal ta hensyn til. Dagens adkomstsituasjon er utfordrende både for kjørende og myke trafikanter.

– Det foreslås derfor å flytte adkomsten for motoriserte kjøretøy mot øst, samtidig som dagens adkomst opprettholdes som adkomst for gående og syklende. Det foreslås en planskiltavkjørsel der gående og syklende passerer i kulvert under ny avkjørsel, heter det blant annet.

Vite mer? Sjekk mer her

Man ser også på fremtiden for planområdet.

Det foreslås at en del av området reguleres til forretninger, med formål å tilrettelegge for plasskrevende handel. Planarbeidet som nå annonseres må tilpasses planforslaget for ny gang- og sykkelveg. Det har vært gjennomført møte med Rogaland fylkeskommune for å avklare viktige premisser i den forbindelse.

Dette er noe av skissen.

– Deler av eiendommen (gnr/bnr 61/23) ønskes regulert til bevertning (1330) for å legge til rette for etablering av en McDonalds-restaurant med «drive-thru» tilbud. Bevertning kan etter reguleringsplanveilederen falle inn under både annen offentlig og privat tjenesteyting eller som et underformål til næringsbebyggelse.

Det er satt en dato for eventuelle innspill, nemlig 14. september.

Publisert: