FLYKTNINGER: I 2024 kan det bli bosatt 170 nye flyktninger i Randaberg. Anmodningen kom før jul og i neste uke skal dette diskuteres politisk. Kommunedirektørens innstilling er den at man går for å si ja på IMDi sin anmodning.

LES HELE SAKEN HER

I saken som først kommer opp i Hovedutvalg for oppvekst og levekår heter det at i utgangspunktet så mener Randaberg kommune at enslige mindreårige bør bosettes i kommuner som har et apparat for bosetting av enslige mindreårige. Randaberg kommune lykkes med å bosette enslige mindreårige som har kommet til kommunen med følgeperson. Randaberg kommune vil fortsette å bosette enslige mindreårige som kommer til kommunen med følgeperson.

For å få dette til kreves det et vedtak i kommunestyret til sist. Når hovedutvalget samles i neste uke vil man i saken blant annet høre mer om det som heter integreringstilskudd til kommunene.

Det statlige integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Dette skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.

I 2023 ble tjenestene til oppfølging av flyktninger finansiert under det Randaberg får overført av integreringstilskudd fra staten.

I 2023 var satsene for integreringstilskudd som vist på skissen under. I skisse to er det beregnet for flere år fremover, den årlige satsen man tar et utgangspunkt i.

Foto: Randaberg kommune

For Randaberg kommune gir integreringstilskuddet muligheter.

– Samtidig mener kommunedirektøren at en betydelig tilførsel av friske midler må ikke hindre organisasjonen i å fortsette med den store og krevende økonomiske omstillingen som er startet. Integreringstilskuddet kan, om det forvaltes rett, bidra til de gode omstillingsprosessene som er startet. Dersom integreringstilskudd ikke forvaltes riktig er det en risiko at midlene forkludrer omstillingsprosessene. Det er verken nødvendig eller ønskelig, heter det videre.

Kommunedirektøren har fått fullmakt til å fordele utgiftsbudsjettet for bosetting av flyktninger i henhold til behovet gjennom året. I 2023 ble i underkant av 61 millioner kroner fordelt slik, som skissen under viser.

Foto: Randaberg kommune

Så blir det opp til kommunens politikere å si ja eller nei til flyktninger – eller det som kanskje blir et ja – og reduksjon i antallet.

Frp's Robert Raustein sa dette til Randaberg24 16. november i fjor:

– Vi mener at en anmodning på 170 flyktninger blir for høyt. I Stavanger kommune tar de inn cirka 700 flyktninger, tilsvarende 0.48 prosent mens vi tar inn 1,49 prosent.

Frp mener at Randaberg sin del bør være betydelig og at kommunen tar ansvar.

– Derfor ønsker vi å sette et maks tak på 70 personer, tilsvarende høyere prosentandel enn nabokommuner. Vi ønsker også å se på muligheter for å innkvartere flyktninger i boligrigg. Boligmarkedet i Randaberg er utrolig presset og det blir et unaturlig høyt prisnivå som ekskluderer andre grupper i samfunnet, avslutter Raustein.

I neste uke er det først gruppemøter, og etter det vet vi mer på hvor partiene lander. Det er ventet at man sier ja på anmodning om å ta imot flyktninger, men flere har tidligere nevnt usikkerhet med boliger, nok boliger.