Flytting av beboere: Kommunen fikk medhold fra Statsforvalteren

Flere politikere krevde lovlighetskontroll om vedtaket som ble gjort da det ble bestemt at beboere fra Dalen og Sentrum bofellesskap, og aktuelle beboere fra Torset bofellesskap skulle bosettes fast ved Vistestølen.

  • Per Thime
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

BOSETTING: Det førte til at representantene Alexander Rugert-Raustein (MDG), Ask Brekke (SV) og Ingve Lerang(V)krevde lovlighetskontroll av vedtaket.

Randaberg kommune viste blant annet til at vedtaket ble gjort med bakgrunn i kommunens langsiktige forvaltning av bygningsmassen og behovet for å rigge seg til å gi tjenester til flere innbyggere i fremtiden.

— I kravet om lovlighetskontroll anfører klagerne blant annet at vedtaket synes å være brudd på konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 19. Bestemmelsen omhandler at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og at de ikke må bo i en bestemt form, heter det fra Statsforvalteren.

Klagerne mener også at vedtakets formuleringer om flytting som etter ordlyden er et «tilbud» reelt sett ikke innebærer et valg. Klagerne stiller også spørsmål ved om forvaltningslovens rett til å bli hørt er brutt, ved at innbyggerne det gjelder ikke har hatt anledning til å uttale seg.

Nå har Statsforvalteren tatt en avgjørelse etter å ha behandlet saken.

Randaberg kommune har fått medhold.

– Statsforvalteren har kommet til at kommunens vedtak ikke er i strid med CRPD konvensjonen. Vedtaket er heller ikke i strid med forvaltningsrettslige prinsipper. Vedtaket er lovlig.

Flere har vært inne i denne saken om flytting. Det gjelder blant annet pårørende til beboere i boligene. Noen pårørende har tidligere sagt at det aldri har vært et ønske fra verken pårørende eller beboere å flytte. De har også ment at HVPU-reformen ikke ivaretas med vedkatem som ble gjort i desember 2021.

Det har også vært andre som har engasjert seg.

«NFU Randaberg har i brev av 14.03.22 gitt uttrykk for at det er feil når kommunedirektøren i Randaberg omtaler Vistestølen som et bofellesskap. Det er NFU sin oppfatning at Vistestølen etter HVPU-reformen, CRPD artikkel 19 og husleieloven er en institusjon. Flyttingen til Vistestølen er videre en tvangsflytting, slik NFU ser det»., het det blant annet.

Forbundsleder i NFU er randabergmannen Tom Tvedt.

Statsforvalteren har altså truffet et vedtak som går i kommunens favør. Fra sin vurdering heter det blant at kravet om lovlighetskontroll kom for sent. Kravet er tre uker etter vedtak.

Det er imidlertid forettat en vurdering med avgjørelse som ikke kan tas videre, heter det.

— I foreliggende sak har kommunestyret først truffet et vedtak den 05.11.20. Den 16.12.21 har kommunestyret truffet et nytt vedtak, som på noen punkt endrer vedtaket av 05.11.20. Statsforvalteren mener at det er innenfor kommunens selvstyrerett når kommunens øverste organ treffer et vedtak som tilsidesetter et eldre vedtak gjort av kommunestyret. Kommunestyret valgte å behandle saken og flertallet mente dermed at saken var tilstrekkelig opplyst. Statsforvalteren kan ikke se at vedtaket av 16.12.21 er ulovlig på grunn av at det forelå et motstridende vedtak av 05.11.20, heter det blant annet.

Publisert: