Selskap ba om begrunnelse om telemast, fikk svar - og svarer i retur

Selskapet Pro Invenia AS ba om svar på begrunnelse om vedtak om telemast i Varen. Det kom svar - og her er svaret tilbake fra Pro Invenia.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

TELEMAST: Senest var saken om en 24 meter høy telemast oppe i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i januar.

«Hovedutvalget for Nærmiljø og Kultur mener en slik mobilmast som søkt vil være vesentlig i strid med reguleringsplanen Områderegulering for Randaberg sentrum øst», het det blant annet.

Pro Invenia har etterlyst en begrunnelse for vedtaket tidigere, men er ikke fornøyd med svaret de nå fikk oversendt. Det viser et brev som er sendt fra selskapet til kommunen.

– I vår henvendelse til kommunen, hvor vi etterlyste begrunnelse for vedtaket, la vi til grunn at begrunnelsen ikke var blitt oversendt sammen med selve vedtaket ved en inkurie. Av den tilbakemeldingen vi nå har mottatt, fremgår det imidlertid at det ikke dreier seg om en inkurie, men derimot at avslaget den 30.11.2023 ble gitt uten begrunnelse. Kommunens vedtak av 30.11.2023 oppfyller derav ikke kravene til et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 24. Dette tilsier at vedtaket er ugyldig, skriver Pål Vigdal i selskapet til kommunen.

Slik kunne det eller kanskje det kan bli?

De legger derfor til grunn at kommunen må ta saken opp til ny behandling og fatte et nytt vedtak i saken og ber i den sammenheng om at den forsinkelsen dette innebærer vil bli hensyntatt i forbindelse med beregning av saksomkostninger jf. plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd.

– Videre tilsier manglende begrunnelse at saken, og det etterfølgende vedtaket den 30.11.2023, lider av saksbehandlingsfeil. Det er imidlertid vanskelig å konkretisere dette, og i enda mindre grad påklage dette konkret, da vi rett og slett ikke har mottatt tilstrekkelig med informasjons fra kommunen. Vi har på bakgrunn av den informasjon vi har mottatt så langt, konkludert med at det foreligger saksbehandlingsfeil, og at dette trolig har virket inn på utfallet av saken, heter det videre.

Videre i brevet til kommunen heter det:

– Ut over dette ønsker vi å bemerke at vi som ansvarlig søker samt tiltakshaver Telenor egentlig skulle delta på møtet til hovedutvalg for nærmiljø og kultur den 30.11.2023. Da Telenor av ulike årsaker ikke kunne stille fysisk, ble det avtalt med kommunen at vi kunne delta digitalt, via Teams. Vi fikk imidlertid melding fra kommunen kort tid før møtet at dette likevel ikke var mulig, av tekniske årsaker. Vi fikk med det ikke anledning til både å kunne svare på eventuelle spørsmål, til å supplere, samt fjerne eventuelle uklarheter og / eller misforståelser. Vi anser det som overveiende sannsynlig at utfallet av møtet, med tilhørende avslag på dispensasjonssøknad, kunne fått et annet utfall dersom Telenor ikke var blitt avskåret fra å kunne få delta på dette møtet

Publisert: