TILSYN: Det var Arbeidstilsynet som i fjor høst hadde tilsyn ved Vardheim. Etter tilsynet ble det skrevet en ganske omfattende rapport, for det viste seg å være mye å ta tak i.

Det ble nemlig under tilsynet avdekket flere ting, hvor ansatte og ledelse uttrykte at arbeidspress og emosjonell belastning var alvorlige utfordringer for ansatte i Vardheim bofellesskap.

I tilsynet uttrykte ledelsen og ansatte bekymring for at lokalene ikke er tilpasset de beboerne som bor der i dag. Beboerne er sykere med andre krav til bemanning, innredning og tilpasninger enn det bofellesskapet ble planlagt for da det ble bygget i 1994.

I saken som kommer opp i neste uke når Hovedutvalg for oppvekst og levekår skal behandle dette, står det blant annet dette i kommunedirektørens vurdering:

«Vardheim bofellesskap gir døgnbemannet helse- og omsorgstilbud til beboere som betegnes som eldre skrøpelige. Brukergruppen har omfattende bistandsbehov tilsvarende som pasienter på sykehjem. Bygningsmassen på Vardheim er utformet for beboere med lavere bistandsbehov enn det som er realiteten i dag. Inntil videre må kommunen kompensere og tilpasse arbeidsplassene og bofellesskapet for drift tilsvarende som for sykehjem innenfor den bygningsmassen som Vardheim omfatter».

Vardheim er med andre ord ikke tilpasset flertallet av dem som bor der.

For ansatte ved Vardheim har det også vært ting å bite seg merke i.

Ansatte fortalte om kritikkverdige arbeidsforhold på grunn av lokalene. De fortalte om dårlig inneklima som gir symptomer som hodepine, sår i nese og uvelhet. Videre om vannlekkasjer og tegn på muggsopp.

I leilighetene er det trange forhold når pasienter må bruke forflytningshjelpemidler på bad. De har ikke tilstrekkelig bemanning og utstyr for å kunne rengjøre leiligheter så ofte som de mener er nødvendig.

Ansatte fortalte også om mangel på tilgjengelige datamaskiner og kontorplasser for å kunne utføre nødvendig dokumentasjonsarbeid. Lokalenes tilstand og arbeidsforholdene påvirker dem både fysisk og emosjonelt, noe som er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3–1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4–1 første ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

Foto: Per Thime

Videre:

** På grunn av plassmangel er det satt opp en brakke for at ansatte skal kunne ha mindre møter, e-læring o.a. Ansatte fortalte at dette ikke er en tilfredsstillende løsning og de mener at brakka ikke har høy nok standard for arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Det er nå iverksatt tiltak og det skal innredes en leilighet til bruk for bl.a. personalbase, pauserom, medisinrom og kontor. Det ble fortalt at dette vil være en løsning som vil gi de ansatte mulighet til å kunne ta spisepause utenfor fellesareal. Videre at det nå skal bli bedre forhold for møter og samtaler.

Så er det også slik at man i kommunen har tatt dette på alvor – og har gjort noe.

Tiltak for å bedre inneklima er satt i gang. En av leilighetene har fått ny ventilasjon og er tatt i bruk som personalbase. Det skal også installeres nytt ventilasjonsanlegg for fellesarealene i bygget, solskjerming og varmepumpe som kan regulerer temperaturen på særlig varme dager.

Brakken som er satt opp på baksiden av bygget blir nå fjernet. Brakken har fungert som kontor og arbeidsstasjon for ansatte, men er nå erstattet av rom og hensiktsmessig innredning i en av leilighetene.

Foto: Per Thime