Forberedende arbeider for gang og sykkelvei på Torvmyrveien. Her kommer det en slik, etter dansk modell. Randaberg er gode på dette, meldes det.

BEST I LANDET:

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nylig en rapport om «Byer og miljø – Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport». Denne baserer seg på både reisevaneundersøkelser og annen statistikk.,

I det 140 sider lange dokumentet kommer byområdet Nord-Jæren godt utav flere områder – spesielt sykkel.

Det er Randaberg kommune som melder dette på sine nettsider. Videre skriver kommunen:

På ett punkt er Nord-Jærens Randaberg kommune suverene – også på nasjonalt nivå. Innenfor alle de ni største byområdene i Norge, er det Randaberg som har lengst sykkelstrekninger per 1000 innbyggere. Ifølge tabellene til SSB er det 3,7 kilometer kommunal sykkelsti per 1000 innbyggere i 2019. Det er mye lenger enn noen av kommunene innenfor de store byområdene.

— Dette skyldes god planlegging over mange år, av løsningsorienterte innbyggere og administrasjon. Vi har hatt planene klare og mulighet til å gjennomføre dem når finansieringen har kommet på plass, forklarer Randaberg-ordfører Jarle Bø, som også er del av Bymiljøpakkens styringsgruppe.

Randaberg er en relativt liten kommune, men del av et stort byområde.

— Selv om vi er små, har vi et sentrum. Det har vært viktig at vi har fått prioritert tilrettelegging for syklende og gående i mange år, kommenterer Bø.

Dette gir likevel ingen grunn til å sette seg ned og være fornøyde. Randaberg har flere sykkel- og gangeprosjekter i Bymiljøpakken. Ordføreren peker blant annet på fortau- og sykkelfelt-planene i Torvmyrveien og Randabergveien, som knytter sykkelnettverket i Randaberg til Stavanger og videre mot Forus. Han nevner også tilgangen til Vistnes og Jærmuseet blant områdene som kunne trengt skikkelig sykkel- og gangsti.

— Vi skal ikke hvile, selv om vi har en positiv statistikk som bidrar til folkehelse på vår side. Flere prosjekter er ferdig regulert, men mangler finansiering. Vi skal jobbe for å få det til, understreker Bø.