PRESSEMELDING: Budsjettforslaget vårt bygger videre på kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024 – 2027, samt på tidligere års vedtatte budsjett. Flertallet legger frem et forslag til netto driftsresultat på 2,76 % av driftsinntektene. Dette er helt nødvendig for å rigge kommunen for gode forutsigbare tjenester, og for en trygg og god fremtid.

SJEKK MER KONKRET HER

Nærmiljø og Kultur Forrige periode satset et bredt kommunestyre på nærmiljøanlegg i Randaberg. Innbyggerne våre fikk FriFot-anlegg på Grødem, pumptrackbane i Viste Hageby, frisbeegolfbane på Grødem, sykkelcrossanlegg i Odnaberg, dagsturhytte på Vistnes, ny fotballbane i Myrå og det er planlagt ny skatepark. I de kommende årene vil kommunestyret fortsette å styrke satsingen for å tilrettelegge for gode boområder og oppvekstvilkår. Derfor styrkes midlene for nærmiljøanlegg i 2024 for å blant annet bygge gapahuk på Grødem, lys og nytt banedekke i ballbingen på Viste, realisere hundeluftegårder og se på muligheter for å bygge en klatreløype i kommunen. Kommunestyret vil fortsette å satse på nye prosjekter i årene fremover.

Vi øker støtten til kulturskolen slik at det flotte arbeidet kulturskolen gjør for barn og unge fortsetter, samtidig som vi støtter opp under det viktige arbeidet med det nye demenskoret.

Sommer i Folkehallene er blitt et viktig og bra gratistilbud for alle barn og unge i skolens sommerferie. Kommunestyret er opptatt av at dette tilbudet fortsetter med trygge og gode rammer for alle besøkende og setter derfor av økte midler slik at tilbudet kan styrkes.

Foto: Arkivbilde

Forslag til handlings- og økonomiplan 2024–2027

Alle barn og unge skal ha mulighet for å være med på kultur- og idrettsaktiviteter i Randaberg. Kommunestyret ber derfor om en egen sak til Hovedutvalg for oppvekst og levevilkår (Hol) for å finne ut av hvordan dette skal tilrettelegges.

Vi vil at barn i tidlig alder skal bli trygge i vann. Derfor vil vi i løpet av 2024 sørge for at barn fra 0–10 år skal kunne bade gratis i svømmehallen vår.

Ungdom har over flere år ønsket seg et trygt, stimulerende og sosialt møtested. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og foreldre, skal vi i 2024 starte opp tilbud i «Bassenget» ved Harestad skole. Vi vil derfor øke bevilgningene for å klargjøre dette tilbudet.

Helse

Kommunen har siden 2017 økt sykehjems dekningen fra 11,4 % til ca. 17 %, som betyr 51 nye sykehjemsplasser fra 2017 til 2023. I budsjettet for 2024 åpnes ytterligere nye sykehjemsplasser på Landsbyhjemmet, samtidig som det planlegges for investeringer i helsebygg i årene fremover.

Vi vil ha fokus på å intensivere arbeidet med å transformere området «Ryggjatun» som vedtatt i 2023. Her ønsker vi å bygge og legge til rette for nye omsorgsboliger og boliger for eldre.

Ansatte innenfor helsesektoren i Randaberg har et høyt arbeidspress og gjør en formidabel jobb. Vi styrker derfor tjenesten for å avlaste områder med høyt arbeidspress

Foto: Arkivbilde
Foto: Arkivbilde

Oppvekst

Randabergskolen skal gi våre barn muligheten til å lykkes i livet. For oss er det viktig at alle barn skal mestre og lykkes i skolen uavhengig av forutsetning og bakgrunn. Vi vet at flere barn kan ha behov for et alternativt/tilrettelagt opplæringstilbud som et supplement til ordinær undervisning. Vi vil derfor styrke Randabergskolens budsjett innen tilrettelagt opplæring.

Skolen og lærerne i Randaberg gjør en fantastisk jobb, og skolen trenger de rammene og virkemidlene for at vi sammen skal lykkes bedre. Randabergskolen har gjennom mange år prioritert tidlig innsats. At vi tilrettelegger for at alle ungdommene våre klarer overgangen til videregående skole og fullfører opplæringen sin, er gjerne den viktigste jobben vi kan gjøre for at elevene skal lykkes i fremtidens arbeidsliv og samfunnsliv. Vi vil gjeninnføre prosjektet «Glidelåsen», som er et samarbeidsprosjekt mellom kommune og fylkeskommune for å nå målet med at alle skal fullføre videregående opplæring.

Grødem skole er en av fem skoler i Rogaland som har blitt universitetsskole. Vi er opptatt av at dette prosjektet videreføres. Dette samarbeidet sikrer at Grødem skole er forskningsbasert og oppdatert i sin praksis. Vi ønsker å bidra til at de får utnyttet dette potensialet best mulig slik at de andre skolene også kan ta nytte av dette prosjektet. Dette vil også gi oss god tilgang på lærerstudenter som vil gjøre det lettere å rekruttere nye lærere inn i Randabergskolen. Flere av elevene i Randabergskolen har av ulike grunner behov eller ønske om å forbedre karakterene sine. Vi vil tilrettelegge for at elever som er motiverte og ønsker dette får et slikt tilbud utenom ordinær skoletid

Vi har gode barnehager i Randaberg, med ansatte som gjør en utrolig viktig jobb for de minste barna. Vi ser at over tid er arbeidspresset er stort, og det er vanskelig å få vikarer i et presset arbeidsmarked. På bakgrunn av dette vil som et prøveprosjekt i en av barnehagene øke bemanningen for å se om dette kan bidra til redusert sykefravær og dermed redusert innleie.

Fjellheim barnehage er kommunens minste og eldste kommunale barnehage. I 2019 foreslo kommunedirektøren å legge ned denne barnehagen høsten 2020, med begrunnelse at barnehagene i Randaberg har betydelig ledig kapasitet og Fjellheim etter hvert ville ha behov for rehabilitering. Kommunestyret valgte å ikke å ikke legge ned barnehagen på så kort varsel, med de utfordringer dette kunne få for både barn, foreldre og ansatte. Vi foreslår nå at barnehagen skal avslutte driften i 2028. Vi er opptatt av at ansatte og barn i Fjellheim barnehage får en forutsigbar overgang fra 2028, og anbefaler kommunedirektøren overfører ansatte og barn fra Fjellheim barnehage samlet til en eksisterende barnehage. Kommunestyret påpeker at når behovet for nye barnehageplasser gjør seg gjeldende i fremtiden, skal ny barnehage bygges på Grødem.

Fremtidens Randaberg

Randaberg har i alle år vært gode på fremtidsplanlegging. Vi er en av de kommunene i landet med tettest befolkning per kvadratmeter. Vi vil intensivere utbyggingen av sentrum øst -området, slik at vi kan tilrettelegge for flere familieboliger. Vi vil sette av midler til å jobbe videre med metode for utbygging i sentrum øst. Randaberg sentrum, med torget og aktiviteter bidrar positivt til handel og møteplasser for innbyggere og tilreisende. Vi avsetter midler for å videreutvikle torget og Randaberg sentrum.

Kommunen vokser i innbyggertall og mange barn og unge deltar i fritidsaktiviteter innen både idrett og kultur. Over lengre tid har idretten pekt på at behovet for en ny idrettshall snart gjør seg gjeldende. Vi vil i årene fremover planlegge og se på muligheter for å etablere en tredje idrettshall med tilskuerkapasitet til større arrangementer.

RIL fotball har over tid jobbet med realisering av ny Randaberg stadion. Idrettsparken vår er blitt bygget sten på sten siden den første idrettshallen ble bygget tidlig på 1980- tallet. Vi vil derfor be ordfører gå i dialog med RIL fotball for å se på muligheter for samarbeid om realisering av nye stadion i idrettsparken.