Søker innspill til ny fotballstadion og utvikling av Mega-området

Det er to omfattende saker man etter hvert skal i gang med.

Slik kan det bli når ny stadion skal bygges og Coop Mega skal utvides.
  • Per Thime
Publisert:

INNSPILL: Det er varslet oppstart av planarbeid/reguleringsarbeid av det som heter Coop-tomten, bedre kjent som stedet der Coop Mega er. Formålet med planen er å etablere ny butikk for Coop, samt legge til rette for sentrumsutvikling i Randaberg.

Når det etter hvert skal bygges og endres, ligger det an til en real sentrumsutvikling på Randaberg. Forretning, kontor, tjenesteyting, bolig, samt torg, uteoppholdsarealer, lekeplasser er en del av planen.

Planen krever ikke konsekvensutredning og planprogram, da den i all hovedsak er i tråd med gjeldende områderegulering for sentrum. Fristen for innspill er 20. desember.

Les mer om planene her

Her skal etter hvert nye Randaberg stadion komme på plass.

Det er også varslet oppstart av planarbeid/detaljregulering for nytt fotballstadion. Planarbeidet skal legge til rette for nytt fotballstadion/idrettsanlegg med tribune, og to 7-er fotballbaner. I tillegg skal en mindre del av planområdet endres tilbake fra idrett til næring.

Fra planen heter det at hovedformålene i reguleringsplanen blir idrettsanlegg og næring. Idrettsanlegg er i samsvar med arealformålet i områdereguleringsplanen og gjeldende kommuneplan. Området som skal endres tilbake til næring var i tidligere kommuneplan 2009-2022 fastsatt til fremtidig næring, men ble i forbindelse med områdereguleringsplanen regulert til idrett.

– Randaberg IL erverver en mindre del av gnr. 49, bnr. 822 enn arealet vist til idrett i områdeplanen. Dette medfører at et mindre areal på ca. 1 950 m2 ikke skal benyttes til idrettsformål. Det erverves derfor ikke av Randaberg IL, og foreslås regulert til næring, heter det.

De andre grunneiendommene forutsettes ekspropriert av Randaberg kommune. Der har det vært sak i tingretten som grunneiere tapte, men denne er anket inn for lagmannsretten. Heller ikke denne planen utløser krav om konsekvensutredning. Fristen for innspill er 22. desember.

Les mer om planene her

Sjekk skissene for nye Randaberg stadion fra JoB Arkitekter