Her skal det bli bedre for både kollektivtrafikk og for syklister

 Sykkel- og kollektivtiltak for deler av Krystallveien og Bronseveien skal utbedres og bli bedre.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

REGULERINGSPLANER: Det er Multiconsult som varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering av kollektivtiltak og sykkeltrase langs Krystallveien og Bronseveien på Grødem.

Fra selskapet heter det at hensikten med planen er å utbedre busstraseen langs Krystallveien og Bronseveien, samt å utbedre sykkeltraseen i Krystallveien fra Torvmyrveien til sørøst i Bronseveien. Busstraseen utbedres for å forbedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. Sykkeltraseen utbedres for å komplementere sykkelnettet på Grødem.

Dette er den aktuelle strekningen det er snakk om.

Deler av området er i gjeldende reguleringsplaner avsatt til boligbebyggelse, kjøreveg, fortau, gang- og sykkelvei, annen veggrunn - grønt og LNFR-område.

Frist for å komme med innspill er satt til 12. januar 2023. Etter at fristen for å komme med innspill til planoppstart er ute, vil vi utarbeide et forslag til
reguleringsplan. Reguleringsplanen sendes så til Randaberg kommune for politisk behandling og kommunen legger den ut på offentlig høring.

Publisert: