Kort oppsummert

  • 10% av norske elever opplever mobbing, ifølge årets Elevundersøkelse utført av NTNU Samfunnsforskning.

  • Alle typer mobbing øker, inkludert fra medelever, digitalt, og fra voksne på skolen.

  • Det er små kjønnsforskjeller, men flere jenter opplever mobbing fra femte til tiende trinn.

  • 17% sier at skoler er klar over mobbing, men gjør ingenting, hvilket highlights mangelen på effektive tiltak.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

RAPPORTEN: Årets elevundersøkelse viser at totalt 10 prosent av elever opplever å bli utsatt for mobbing, at mobbing øker, og at skolens tiltak ofte ikke hjelper.

I Randaberg viste resultatene av undersøkelsen nedslående resultater.

Samlet for alle trinn fra 5. trinn til vg3, er det 10 prosent av elevene som sier at de opplever mobbing, viser tall fra Udir.

I året før var det tilsvarende tallet 7,3, mens det i 2021 var på 5,9 prosent.

Av de som sier at de utsetter andre for mobbing, svarer 40 prosent av elevene at de også opplever mobbing. Det er en økning fra tidligere, da andelen normalt har ligget på 35 til 36 prosent siden 2016.

All mobbing øker

Undersøkelsen viser at alle former for mobbing øker – av medelever, digitalt mobbet, eller mobbet av voksne på skolen.

8 prosent av elevene oppgir å ha blitt utsatt for mobbing av medelever, 3,8 prosent rapporterer at de er mobbet digitalt og 2,5 prosent av elevene oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene.

I alle disse kategoriene har mobbetallene økt, da andelen året før var på henholdsvis fra 5,9 prosent, 2,7 prosent og 1,6 prosent.

Kjønn- og aldersforskjell

Undersøkelsen viser også at mobbing avtar med alderen. Der 14 prosent av elevene på femte trinn oppgir å bli mobbet, er andelen 2,2 prosent i vg3.

Det er små kjønnsforskjeller, men fra femte trinn til tiende trinn er det en større andel jenter som opplever mobbing.

Før 2013 viste resultatene av Elevundersøkelsen at mobbeandelen hos gutter var høyere enn for jenter for alle trinn.

Skolen hjelper ikke

På spørsmål om skolen gjorde noe for å hjelpe deg, svarer 36,3 prosent av de som er utsatt for mobbing at ingen voksne på skolen visste om det.

17 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

(NTB)