Flere aktuelle og viktige reguleringssaker skal opp for avgjørelse i dag

Kommunalplanutvalget har siste møte i denne perioden - med flere viktige saker på programmet.

Når saken om utvidelse av Randaberg Industries AS i Harestadvika skal opp i dag, da tyder mye på at flere av disse møter som tilhørere.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

DIREKTE: Normalt ville det i dag vært møte i formannskapet, men lite saker førte til avlysning av det. Men, det er Kommunalplanutvalget som samles klokken 11 for kommuneperiodens siste møte i valgperioden.

På sakskartet står flere saker, hvor den mest omtalte er den som dreier seg om utvidelse for Randaberg Industries AS i Harestadvika.

Mye er sagt og skrevet fra flere parter de siste årene, men når møtet settes klokken 11 er det med en innstilling fra kommunedirektøren å gi grønt lys. Planforslaget legger til rette for videreutvikling av nærings- og havneområdet. Planområdet er på ca. 294 dekar, og inkluderer en utfylling i sjø på ca. 26 dekar. En del av planområdet er buffersone mot bebyggelsen sørøst for næringsområdet, og veiareal langs E39 mot Rennfast.

Randaberg Industries ønsker å utvide, noe naboer og velforeninger ikke er klar for.

Naboer og flere velforeninger har engasjert seg mye i saken. De har hatt merknader i forhold til støyvurdereringer, luftforurensing og lysforurensing, som de mener ikke er tilfredsstillende ivaretatt, samt til kommentarer til buffersonen mellom bolig og næring, som de mener ikke er «i samsvar med tidligere politisk vedtak». En nabo har også merknad til kommuneplanprosessen, og en nabo kommenterer tap av utsikt - og det er også mange andre punkter de har forsøkt å sette lys på.

Statsforvalteren i Rogaland ga innspill om at de anser foreslått støybestemmelse som tilfredsstillende. Velforeningene har i hovedsak innspill til støyvurderingene og støybestemmelsen, som de mener ikke er tilfredsstillende.

Kommunedirektøren anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den
foreligger, med to endringer:

• Fjerne driftsvei i buffersonen i illustrasjonsplan
• Ta ut en setning fra støybestemmelsen: «Dokumentet som er utarbeidet på tidspunkt for vedtakelse av planen, følger som vedlegg til disse bestemmelsene.»

Det skal også opp flere andre saker som du kan se på direkten,

* Detaljregulering av fortau langs Bøveien

* Andregangsbehandling og endelig vedtak, detaljregulering Dalveien 3 og 5.

* Detaljregulering av boligområde ved Torvmyrveien, Øvre Grødem

Publisert: